Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 16. listopadu 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil d'État - Francie) – Marc Soulier, Sara Doke v. Premier ministre, Ministre de la Culture et de la Communication

(Věc C-301/15)1

„Řízení o předběžné otázce – Duševní a průmyslové vlastnictví – Směrnice 2001/29/ES – Autorské právo a práva s ním související – Články 2 a 3 – Právo na rozmnožování a právo na sdělování veřejnosti – Rozsah – ‚Komerčně nedostupné‘ knihy, které nejsou nebo již nejsou uveřejněny – Vnitrostátní právní úprava, která kolektivního správce pověřuje výkonem práv na digitální využívání nedostupných knih pro komerční účely – Zákonná domněnka svolení autorů – Neexistence mechanismu zajišťujícího skutečné a individuální informování autorů“

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil d'État

Účastníci původního řízení

Žalobci: Marc Soulier, Sara Doke

Žalovaní: Premier ministre, Ministre de la Culture et de la Communication

Za přítomnosti: Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (SOFIA), Joëlle Wintrebert a dalších

Výrok

Článek 2 písm. a) a čl. 3 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti musí být vykládány v tom smyslu, že brání tomu, aby taková vnitrostátní právní úprava, jaká je dotčena v původním řízení, pověřila autorizovanou organizaci pro výběr a rozúčtování autorských odměn výkonem práva udělit svolení k digitálnímu rozmnožování tzv. „komerčně nedostupných knih“, tedy knih uveřejněných ve Francii před 1. lednem 2001, které již nejsou šířeny pro komerční účely ani nejsou uveřejňovány v tištěné či digitální podobě, a k jejich sdělování veřejnosti v digitální podobě a současně umožňovala autorům těchto knih nebo jejich právním nástupcům podat námitky nebo ukončit výkon tohoto práva za podmínek v ní stanovených.

____________

1 Úř. věst. C 294, 7.9.2015.