Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 16. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil dʼÉtat – Francúzsko) – Marc Soulier, Sara Doke/Premier ministre, Ministre de la Culture et de la Communication

(vec C-301/15)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Duševné a priemyselné vlastníctvo – Smernica 2001/29/ES – Autorské právo a s ním súvisiace práva – Články 2 a 3 – Právo rozmnožovania a právo verejného prenosu – Rozsah – „Obchodne nedostupné“ knihy, ktoré sa nevydávajú alebo už nevydávajú – Vnútroštátna právna úprava, ktorou sa organizácii kolektívnej správy zveruje výkon práv na využívanie obchodne nedostupných kníh v digitálnej podobe na obchodné účely – Zákonná domnienka súhlasu autorov – Neexistencia mechanizmu, ktorý by zabezpečoval efektívne a individualizované informovanie autorov)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil dʼÉtat

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Marc Soulier, Sara Doke

Žalovaní: Premier ministre, Ministre de la Culture et de la Communication

za účasti: Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (SOFIA), Joëlle Wintrebert a i.

Výrok rozsudku

Článok 2 písm. a) a článok 3 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby vnútroštátna právna úprava, akou je úprava dotknutá vo veci samej, zverila autorizovanej organizácii pre výber a prerozdeľovanie poplatkov výkon práva udeliť súhlas na rozmnožovanie a verejný prenos v digitálnej podobe tzv. „obchodne nedostupných“ kníh, teda kníh vydaných vo Francúzsku pred 1. januárom 2001, ktoré už žiaden vydavateľ nevydáva na obchodné účely a ktoré nie sú predmetom publikácie v tlačenej alebo digitálnej podobe, a pritom umožnila autorom týchto kníh alebo ich právnym nástupcom podať námietky proti výkonu tohto práva alebo jeho výkon ukončiť za podmienok, ktoré táto právna úprava vymedzuje.

____________

1 Ú. v. EÚ C 294, 7.9.2015.