Language of document : ECLI:EU:T:2021:102

Lieta T161/18

Anthony Braesch u.c.

pret

Eiropas Komisiju

 Vispārējās tiesas (trešā palāta paplašinātā sastāvā) 2021. gada 24. februāra spriedums

Prasība atcelt tiesību aktu – Valsts atbalsts – Atbalsts Banca Monte dei Paschi di Siena preventīvai pārstrukturēšanai – Iepriekšējas izskatīšanas stadija – Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par saderīgu ar iekšējo tirgu – Iebilde par nepieņemamību – Ieinteresētās personas statuss – Interese celt prasību – Locus standi – Pieņemamība

1.      Valsts atbalsts – Komisijas veikta pārbaude – Administratīvā procedūra – Ieinteresētā puse LESD 108. panta 2. punkta izpratnē – Jēdziens – Obligāciju turētāji, kuri atsaucas uz būtiskiem ekonomiskiem zaudējumiem, kas izriet no atbalsta pasākumiem – Iekļaušana – Nosacījums

(LESD 108. panta 2. punkts; Padomes Regulas Nr. 2015/1589 1. panta h) punkts)

(skat. 35.–41. punktu)

2.      Prasība atcelt tiesību aktu – Fiziskas vai juridiskas personas – Interese celt prasību – Radušās un pastāvošas intereses nepieciešamība – Novērtēšana prasības celšanas brīdī – Prasība, kas prasītājam var sniegt priekšrocību – Pierādīšanas pienākums

(LESD 107. panta 3. punkta b) apakšpunkts, 108. panta 2. punkts un 263. panta ceturtā daļa; Padomes Regulas Nr. 2015/1589 1. panta h) punkts)

(skat. 45., 46. un 51. punktu)

3.      Prasība atcelt tiesību aktu – Fiziskas vai juridiskas personas – Interese celt prasību – Apstrīdētā akta atcelšana, kas prasītājam tiesvedībā valsts tiesās var sniegt priekšrocību – Pieņemamība – Iespēja Savienības tiesai novērtēt valsts tiesā celtās prasības pamatotības varbūtību – Izslēgšana

(LESD 263. panta ceturtā daļa)

(skat. 47., 48., 52. un 53. punktu)

4.      Prasība atcelt tiesību aktu – Fiziskas vai juridiskas personas – Akti, kas šīs personas skar tieši un individuāli – Komisijas lēmums, ar kuru konstatēta valsts atbalsta saderība ar iekšējo tirgu, neuzsākot formālu izmeklēšanas procedūru – Ieinteresēto pušu LESD 108. panta 2. punkta izpratnē celtas prasības – Prasība, kuras mērķis ir nodrošināt ieinteresēto pušu procesuālās tiesības – Pieņemamība – Pamati, kas var tikt izvirzīti

(LESD 108. panta 2. un 3. punkts un 263. panta ceturtā daļa; Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 806/2014; Padomes Regulas 2015/1589 1. panta h) punkts, 4. panta 3. un 4. punkts un 6. panta 1. punkts; Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/59)

(skat. 59.–64. punktu)

Rezumējums

2008. gadā Banca Monte dei Paschi di Siena (turpmāk tekstā – “BMPS”) veica kapitāla palielināšanu par 950 miljoniem EUR, uz kuru pilnībā bija parakstījusies J. P. Morgan Securities Ltd (turpmāk tekstā – “JPM”), pamatojoties uz starp šīm sabiedrībām noslēgtajiem līgumiem (turpmāk tekstā –“FRESH līgumi”). JPM šā darījuma finansēšanai nepieciešamos līdzekļus saņēma no Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) SA (turpmāk tekstā – “MUFJ”), kas šim nolūkam emitēja tā sauktās FRESH obligācijas viena miljarda EUR apmērā. Šo obligāciju turētāji savukārt saņem maksājumus kuponu veidā no MUJF.

2016. gada beigās BMPS iesniedza pieteikumu par ārkārtas valsts finanšu atbalstu preventīvas rekapitalizācijas veidā saskaņā ar Itālijas normatīvajiem aktiem. Šā pieteikuma izskatīšanas laikā Itālijas iestādes paziņoja Eiropas Komisijai BMPS rekapitalizācijas atbalstu 5,4 miljardu EUR apmērā. Šā atbalsta mērķis bija papildināt BMPS sniegto individuālo likviditātes atbalstu 15 miljardu EUR apmērā, kuru Komisija bija provizoriski apstiprinājusi ar 2016. gada 29. decembra lēmumu.

Ar 2017. gada 4. jūlija lēmumu Komisija sākotnējās izskatīšanas stadijas noslēgumā apstiprināja gan BMPS sniedzamo likviditātes atbalstu piecpadsmit miljardus EUR, gan atbalstu tās preventīvajai rekapitalizācijai 5,4 miljardus EUR (turpmāk tekstā – “lēmums necelt iebildumus”). Šie atbalsta pasākumi kopā ar pārstrukturēšanas plānu un Itālijas iestāžu piedāvātajām saistībām tika uzskatīti par valsts atbalstu, kas ir saderīgs ar iekšējo tirgu (1), finansiālās stabilitātes apsvērumu dēļ.

Uzskatīdami, ka FRESH līgumu atcelšana izriet no atbalsta pasākumiem pievienotā pārstrukturēšanas plāna un ka tiem šīs atcelšanas dēļ ir nodarīti būtiski ekonomiski zaudējumi, FRESH obligāciju turētāji (turpmāk tekstā – “prasītāji”) cēla prasību atcelt Komisijas lēmumu necelt iebildumus. Komisija izvirzīja iebildi par nepieņemamību, pamatojoties uz to, ka prasītājiem nav ne intereses celt prasību, ne locus standi LESD 263. panta izpratnē.

Vispārējās tiesas trešā palāta paplašinātā sastāvā noraida Komisijas iebildi par nepieņemamību. Tai savā spriedumā šajos jaunajos faktiskajos apstākļos ir jāpiemēro judikatūra par nosacījumiem, kuros ir pieņemama ieinteresēto personu prasība atcelt Komisijas lēmumu necelt iebildumus attiecībā uz paziņoto atbalstu.

Vispārējās tiesas vērtējums

Tā kā atcelšanas prasība attiecas uz Komisijas lēmumu necelt iebildumus Regulas par sīki izstrādātiem noteikumiem LESD 108. panta piemērošanai (2) 4. panta 3. punkta izpratnē, Vispārējā tiesa vispirms norāda, ka gan prasītāju interese celt prasību, gan to locus standi attiecībā uz šo lēmumu ir atkarīgi no prasītāju kvalificēšanas par “ieinteresētajām personām”, kuras var piedalīties valsts atbalsta formālās izmeklēšanas procedūrā.

Regulā par sīki izstrādātiem noteikumiem LESD 108. panta piemērošanai (3) “ieinteresētā persona”, kas ir sinonīms jēdzienam “ieinteresētā puse” LESD 108. panta 2. punkta izpratnē, ir definēts kā tostarp jebkura persona, uzņēmums vai uzņēmumu apvienība, kuras intereses var ietekmēt atbalsta piešķīrums. Tā kā judikatūrā šis jēdziens tiek interpretēts plaši, tas var ietvert ikvienu personu, kas spēj pierādīt, ka valsts atbalsta piešķiršana var konkrēti ietekmēt tās situāciju.

No šīs perspektīvas Vispārējā tiesa uzskata, ka prasītāji ir juridiski pietiekami pierādījuši, ka aplūkoto atbalsta pasākumu piešķiršana un līdz ar to apstrīdētā lēmuma pieņemšana var konkrēti ietekmēt viņu situāciju, – tāpēc tie ir jākvalificē kā ieinteresētās personas. Šajā ziņā Vispārējā tiesa uzsver, ka Itālijas iestāžu saistības attiecībā uz pārstrukturēšanas plānu, kas prasītāju ieskatā esot radījušas būtiskus ekonomiskus zaudējumus FRESH obligāciju turētājiem, ir paziņoto atbalsta pasākumu neatņemama sastāvdaļa, līdz ar to lēmums necelt iebildumus attiecas uz šiem pasākumiem un saistībām kopumā. Tā kā ar šo lēmumu tika atļauta minēto atbalsta pasākumu īstenošana, vienlaikus padarot šīs saistības par obligātām, prasītāju situāciju noteikti ietekmē visi šie apstākļi un prasītāji var aizstāvēt savas intereses, tikai lūdzot atcelt šo lēmumu pilnībā.

Turpinājumā Vispārējā tiesa analizē prasītāju interesi celt prasību, kā arī viņu locus standi attiecībā uz lēmumu necelt iebildumus.

Pirmkārt, Vispārējā tiesa apstiprina, ka prasītājiem kā ieinteresētajām personām ir interese celt prasību, ar kuru tiek lūgts atcelt lēmumu necelt iebildumus, kura saturs ir cieši saistīts ar Itālijas iestāžu saistībām attiecībā uz BMPS pārstrukturēšanas plānu. Proti, tā atcelšana viņiem var sniegt labumu, jo tās rezultātā tiktu uzsākta formālā izmeklēšanas procedūra, kurā prasītājiem būtu iespēja izteikt apsvērumus un tādējādi ietekmēt Komisijas vērtējumu par paziņoto atbalsta pasākumu saderību ar iekšējo tirgu. Turklāt lēmuma necelt iebildumus atcelšana varētu ietekmēt to prasību iznākumu, kuras prasītāji saistībā ar FRESH līgumu izbeigšanu ir cēluši Luksemburgas tiesās.

Otrkārt, Vispārējā tiesa uzskata, ka prasītājiem ir arī locus standi attiecībā uz prasību atcelt lēmumu necelt iebildumus, ciktāl ar to, neuzsākot formālu izmeklēšanas procedūru, attiecīgie atbalsta pasākumi ir atzīti par saderīgiem ar iekšējo tirgu. Šajā ziņā Vispārējā tiesa norāda, ka šāds lēmums jebkuru ieinteresēto personu Regulas par sīki izstrādātiem noteikumiem LESD 108. panta piemērošanai (4) izpratnē skar tieši un individuāli. Proti, personas, uz kurām attiecas LESD 108. panta 2. punktā un šajā regulā (5) paredzētās procesuālās tiesības, to ievērošanu var panākt tikai tad, ja tām ir iespēja lēmumu necelt iebildumus pārsūdzēt Savienības tiesā. Tātad ieinteresētās personas statuss Regulas par sīki izstrādātiem noteikumiem LESD 108. panta piemērošanai 1. panta h) punkta izpratnē, kas saistīts ar konkrēto prasības priekšmetu, ir pietiekams, lai saskaņā ar LESD 263. panta ceturto daļu individualizētu prasītājus, kuri vēršas pret lēmumu necelt iebildumus. Līdz ar to prasītājiem ir locus standi.


1      Saskaņā ar LESD 107. panta 3. punkta b) apakšpunktu par atbalstu, kura mērķis ir novērst nopietnus traucējumus kādas dalībvalsts tautsaimniecībā.


2      Padomes Regula (ES) 2015/1589 (2015. gada 13. jūlijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (OV 2015, L 248, 9. lpp., turpmāk tekstā – “Regula par sīki izstrādātiem noteikumiem LESD 108. panta piemērošanai”). Minētās regulas 4. panta 3. punktā ir paredzēts – ja Komisija pēc sākotnējas izskatīšanas konstatē, ka nav šaubu par to, ka paziņotais pasākums, ciktāl uz to attiecas LESD 107. panta 1. punkts, ir saderīgs ar iekšējo tirgu, tā nolemj, ka pasākums ir saderīgs ar iekšējo tirgu. Šis lēmums tiek saukts par “lēmumu necelt iebildumus”.


3      Regulas par sīki izstrādātiem noteikumiem LESD 108. panta piemērošanai 1. panta h) punkts.


4      Regulas par sīki izstrādātiem noteikumiem LESD 108. panta piemērošanai 1. panta h) punkts.


5      Regulas par sīki izstrādātiem noteikumiem LESD 108. panta piemērošanai 6. panta 1. punkts.