Language of document :

Pilatus Bank plc 12. aprillil 2022 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda laiendatud koosseisus) 2. veebruari 2022. aasta otsuse peale kohtuasjas T-27/19: Pilatus Bank ja Pilatus Holding versus EKP

(kohtuasi C-256/22 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Pilatus Bank plc (esindaja: Rechtsanwalt O. Behrends )

Teised menetlusosalised: Euroopa Keskpank (EKP), Euroopa Komisjon, Pilatus Holding ltd.

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada vaidlustatud kohtuotsus;

tühistada ELTL artikli 264 alusel EKP 2. novembri 2018. aasta otsus, millega tunnistati kehtetuks Pilatus Bankile antud tegevusluba;

saata kohtuasi tagasi Üldkohtusse tühistamishagi kohta otsuse tegemiseks niivõrd, kui Euroopa Kohtul ei ole võimalik teha sisulist otsust;

mõista apellandi kohtukulud ja apellatsioonimenetluse kulud välja EKP-lt.

Väited ja peamised argumendid

Apellant esitab apellatsioonkaebuse põhjenduseks neli väidet.

Esimene apellatsioonkaebuse väide, et Üldkohus asus vääralt seisukohale, et õiguslikult on tähtis küsimus, kas EKP vastutas tegevusloa eelneva de facto kehtetuks tunnistamise eest, ja eelkõige, kas EKP oleks pidanud takistama tegevusloa de facto kehtetuks tunnistamist, sekkudes vastavalt ühtse järelevalvemehhanismi määruse1 artikli 6 lõike 5 punktile c.

Teine apellatsioonkaebuse väide, et Üldkohtu poolt apellandi teise väite tagasilükkamine põhineb Üldkohtu vääral käsitlusel, et kapitalinõuete direktiivi (CRD IV)1 artiklis 23 sätestatud maine mõistet ei pea tingimata tõlgendama kooskõlas Euroopa Liidu õiguskorraga, mistõttu kolmandas riigis süüdistuse esitamine võib kahjustada aktsionäri mainet isegi siis, kui asjassepuutuv käitumine ei ole Euroopa Liidu õiguskorras ebaseaduslik ja kui see käitumine on hõlmatud blokeerimismäärusega.

Kolmas apellatsioonkaebuse väide, et vaidlustatud kohtuotsus sisaldab mitut muud väärkäsitlust, sealhulgas tõlgendas Üldkohus vääralt proportsionaalsuse mõistet, sest ta ei arvestanud sellega, et proportsionaalsuse analüüs peab põhinema otsuse aluseks olevatel põhjustel.

Neljas apellatsioonkaebuse väide, et on rikutud apellandi menetlusõigusi.

____________

1 Nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 1024/2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga (ELT 2013, L 287, lk 63).

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT 2013, L 176, lk 338).