Language of document :

Överklagande ingett den 12 april 2022 av Pilatus Bank plc av den dom som tribunalen (nionde avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 2 februari 2022 i mål T-27/19, Pilatus Bank and Pilatus Holding mot ECB

(Mål C-256/22 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Pilatus Bank plc (ombud: O. Behrends, Rechtsanwalt)

Övriga parter i målet: Europeiska centralbanken (ECB), Europeiska kommissionen, Pilatus Holdings ltd.

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen,

med stöd av artikel 264 FEUF ogiltigförklara ECB:s beslut av den 2 november 2018 om återkallelse av Pilatus Banks banktillstånd,

återförvisa målet till tribunalen för att den ska pröva talan om ogiltigförklaring i den mån domstolen inte kan fatta beslut i sak,

förplikta ECB att ersätta klagandens rättegångskostnader och kostnaderna för överklagandet.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sitt överklagande åberopar klaganden fyra grunder.

Första grunden: Tribunalen har felaktigt antagit att det är rättsligt relevant huruvida ECB är ansvarig för den föregående faktiska återkallelsen av banktillståndet och i synnerhet huruvida ECB var skyldig att förhindra den faktiska återkallelsen av banktillståndet genom ett ingripande enligt artikel 6.5 c i förordningen om den gemensamma tillsynsmekanismen (SSMR)1 .

Andra grunden: Tribunalens underkännande av klagandens andra grund grundar sig på tribunalens felaktiga uppfattning att begreppet anseende i artikel 23 i kapitalkravsdirektivet (CRD IV)1 inte nödvändigtvis måste tolkas i enlighet med unionsrätten, vilket innebär att ett åtal i ett tredjeland kan skada en aktieägares anseende även om det relevanta beteendet inte är olagligt enligt unionsrätten och även om beteendet omfattas av en blockeringsstadga.

Tredje grunden: Den överklagade domen grundar sig på ett antal andra felaktigheter, bland annat att tribunalen misstolkade begreppet proportionalitet genom att inte beakta att en proportionalitetsbedömning måste avse de grunder som beslutet baserar sig på.

Fjärde grunden: Klagandens processuella rättigheter har åsidosatts.

____________

1 Rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (EUT L 287, 2013, s. 63).

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 2013, s. 338).