Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 15. novembra 2021 – YV/Stadtverkehr Lindau (B) GmbH

(vec C-685/21)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberster Gerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: YV

Žalovaná: Stadtverkehr Lindau (B) GmbH

Prejudiciálna otázka

Je poistiteľom v zmysle článku 11 ods. 1 a článku 13 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1215/20121 aj podnik, ktorý síce nie je poisťovňou, ale z dôvodu výnimky z povinnosti poistenia v zmysle článku 5 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES2 zo 16. septembra 2009 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti (kodifikované znenie) podľa uplatniteľného práva ako „kvázi-poisťovateľ“ zodpovedá za vozidlá, ktoré prevádzkuje, ako poistiteľ podľa predpisov poisťovacieho práva?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 351, 2012, s. 1).

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES zo 16. septembra 2009 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 263, 2009, s. 11).