Language of document :

Žaloba podaná 10. apríla 2006 - Strack/Komisia

(Vec F-37/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Guido Strack (Kolín, Nemecko) (v zastúpení: G. Bouneou a F. Frabetti, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť implicitné rozhodnutie žalovanej zo 7. júla 2005, ktorým bola zamietnutá žiadosť žalobcu o uznanie choroby ako choroby z povolania,

zaviazať žalobkyňu, aby žalobcovi zaplatila 2000 EUR ako náhradu škody za hmotnú ujmu utrpenú v dôsledku rozhodnutia o zamietnutí zo 7. júla 2005,

zaviazať žalobkyňu, aby žalobcovi zaplatila 5000 EUR ako náhradu škody za nemajetkovú ujmu utrpenú v dôsledku rozhodnutia o zamietnutí zo 7. júla 2005,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho návrhu na zrušenie rozhodnutia sa žalobca dovoláva troch žalobných dôvodov, ktoré vyplývajú: prvý z porušenie článku 90 služobného poriadku, druhý z porušenia zásady zákazu svojvoľného postupu, porušenia povinnosti odôvodnenia a zneužitia právomoci, tretí z porušenia povinnosti starostlivosti.

Na podporu svojho návrhu na odškodnenie žalobca uvádza, implicitné rozhodnutie, ktorým bola zamietnutá jeho žiadosť ho uviedlo do situácie neistoty a strachu, ktorá pretrvávala viacero mesiacov, dôsledkom čoho mu bola spôsobená hmotná a nemajetková ujma.

____________