Language of document :

Žaloba podaná dne 11. dubna 2006 - Chassagne v. Komise

(Věc F-39/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Olivier Chassagne (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Rodrigues a Y. Minatchy, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

určit, že článek 8 přílohy VII nového služebního řádu Evropských společenství je protiprávní a v důsledku toho na žalobce nepoužitelný

uhradit žalobci symbolicky 1 euro jako náhradu utrpěné nemajetkové újmy a částku 16 473 eur jako náhradu utrpěné majetkové újmy.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce, úředník Komise, pochází z ostrova Reunion, zámořského francouzského departementu. Projednávanou žalobu podal v návaznosti na zamítnutí stížnosti, kterou podal proti své výplatní pásce za měsíc červenec 2005, jež obsahovala náhradu jeho ročních cestovních nákladů.

Na podporu své žaloby žalobce uplatňuje, že článek 8 přílohy VII služebního řádu ve znění platném od 1. května 2004 je protiprávní. Tvrdí, že toto ustanovení je v rozporu s právem Společenství, v tom smyslu, že způsobuje nerovné zacházení spojené s místem původu úředníků, jakož i v rozporu s články 12 ES a 299 ES diskriminaci úředníků původem ze zámořských francouzských departementů, a obecněji na základě státní příslušnosti, z důvodu, že náleží k jazykové menšině a na základě etnického nebo rasového původu.

Žalobce také tvrdí, že uvedené ustanovení porušuje takové ostatní obecné právní zásady Společenství, jako je povinnost uvést odůvodnění a zásady proporcionality, transparentnosti a řádné správy, jakož i zásadu legitimního očekávání a právní jistoty.

____________