Language of document :

Talan väckt den 14 april 2006 - Irène Bianchi mot Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

(mål F-38/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Irène Bianchi (Turin, Italien) (ombud: advokaten M.-A. Lucas)

Svarande: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara beslutet från stiftelsens direktör att inte förnya sökandens anställning som tillfälligt anställd, vilket delgavs henne i meddelande av den 24 oktober 2005,

förplikta stiftelsen att ersätta den materiella och ideella skada som sökanden lidit samt betala lagenlig ränta,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden, som under år 2000 anställdes av stiftelsen enligt ett avtal om tillfällig anställning som slöts inledningsvis för en period av tre år och därefter förnyades till och med den 15 april 2006, bestrider beslutet att inte förnya hennes anställning efter detta datum.

Till stöd för sin talan om ogiltigförklaring åberopar sökanden fyra grunder, varav den första avser åsidosättande av den allmänna principen om rätten till försvar och artikel 26 i tjänsteföreskrifterna, genom att de negativa bedömningar som chefen för finansavdelningen hade framfört till direktören för stiftelsen varken har förts vidare till sökanden eller förts in i hennes personalakt.

Den andra grunden avser det åsidosättande av motiveringsskyldigheten som följer av beslutet från styrelsens direktör av den 26 februari 1997 om förnyelse av anställningsavtal och åsidosättande av artikel 25 andra stycket i tjänsteföreskrifterna, genom att sökanden inte har fått tillräcklig information om skälen till det ifrågasatta beslutet.

Den tredje grunden avser ett flertal åsidosättanden av de förfaranden som fastställdes genom det ovannämnda beslutet av den 26 februari 1997.

Den fjärde grunden avser de uppenbart oriktiga bedömningar som styrelsens direktör gjort sig skyldig till beträffande behovet av sökandens sakkunskap till följd av omorganisationen för bland annat tjänsterna som administrativ assistent, samt beträffande det sätt på vilket sökanden har fullgjort sina uppgifter och tjänstens intresse.

Till stöd för sin talan om ersättning gör sökanden gällande att rättstridigheterna i det ifrågasatta beslutet utgör sådana fel som har orsakat henne och fortfarande riskerar att orsaka henne en allvarlig materiell och ideell skada.

____________