Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 8. aprīlī - Marcuccio pret Eiropas Kopienu Komisiju

(lieta F-40/06)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio, Tricase, (Itālija) (pārstāvis - V. Messa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt netiešo lēmumu, ar kuru tika noraidīts 2005. gada 1. marta lūgums nosūtīt kopiju kravas pavadzīmes oriģinālam saistībā ar tā sadzīves priekšmetu paredzēto nosūtīšanu no Angolas uz Itāliju, kuru prasītājs iesniedza iecēlējinstitūcijai (AIPN);

piespriest atbildētājai atlīdzināt zaudējumus, kuri prasītājam radušies no apstrīdētā lēmuma pieņemšanas, EUR 10 000 apmērā vai arī lielākā vai mazākā apmērā, ko Tiesa uzskatīs par pamatotu minētajā gadījumā;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs, bijušais Komisijas ierēdnis, kurš tika pensionēts 2005. gada 30. maijā, lūdza minētajai iestādei kravas pavadzīmi par savu sadzīves priekšmetu, kā arī savā dzīves vietā esošo priekšmetu, kuri atrodas Angolā, valstī uz kuru tas bija nosūtīts kā Komisijas delegācijas padomdevējs ekonomikas jautājumos, pārvietošanu.

2003. gada maijā atbildētāja veica prasītāja rīcībā nodotā dienesta dzīvokļa atbrīvošanu. Prasītājs uzskata, ka viņa sadzīves priekšmeti tikai daļēji tika pārvietoti. Ar 2005. gada 16. maija paziņojumu atbildētāja informēja prasītāju, ka viņa sadzīves priekšmeti un automobīlis tika nosūtīts uz Itāliju, kā arī aicināja viņu sazināties ar pārvadātāju, lai vienotos par piegādi.

Ar 2005. gada 1. marta vēstuli prasītājs cita starpā lūdza detalizētu sarakstu attiecībā uz to, kādi priekšmeti ir tam nosūtīti un kravas pavadzīmes kopiju. Uz šo lūgumu, kā arī uz sūdzību, ko prasītājs iesniedza 2005. gada 2. septembrī, netika sniegta atbilde.

Savā prasības pieteikumā prasītājs norāda, ka netiešais lēmums noraidīt sūdzību ir prettiesisks, jo tas ir pilnīgi nepamatots, pārkāpj tiesību aktus, pārkāpj pienākumu rīkoties nevilcinoties, pārskatāmības principu, labas pārvaldības principu, kā arī neminem laedere principu.

____________