Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 29 март 2007 г. - Chassagne / Комисия

(Дело F-39/06)1

(Длъжностни лица - Заплата - Годишни пътни разноски - Разпоредби приложими към длъжностните лица произхождащи от отвъдморски френски департамент - Член 8 от приложение VІІ на изменения Правилник за персонала - Иск очевидно лишен от всякакво правно основание)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Olivier Chassagne (Брюксел, Белгия) [представители: S. Rodrigues и Y. Minatchy, адвокати]

Ответник: Комисия на Европейските общности [представители: G. Berscheid и V. Joris]

Встъпваща страна в подкрепа на ответника: Съвет на Европейския съюз (представители: M. Bauer и I. Sulce)

Предмет

От една страна признаването на незаконосъобразността на член 8 от приложение VІІ от Правилника за персонала в неговия вариант в сила от 1 май 2004 г. и следователно, неговата неприложимост по отношение на ищеца за определяне на сумата за възстановяване на годишните пътни разноски и от друга страна, искане за обезщетение за вреди.

Диспозитив

Искът се отхвърля.

Всяка страна заплаща разноските си.

____________

1 - ОВ С 131, 3.6.2006 г., стр. 53.