Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 29 marca 2007 r. - Chassagne przeciwko Komisji

(Sprawa F-39/06)1

(Urzędnicy - Wynagrodzenie - Koszty corocznych podróży - Przepisy mające zastosowanie wobec urzędników pochodzących z francuskiego departamentu zamorskiego - Artykuł 8 załącznika VII do regulaminu pracowniczego w brzmieniu zmienionym - Skarga oczywiście pozbawiona podstaw prawnych)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Olivier Chassagne (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: S. Rodrigues i Y. Minatchy, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: G. Berscheid i V. Joris, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Bauer i I. Sulce, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, stwierdzenie, że art. 8 załącznika VII do regulaminu pracowniczego w brzmieniu obowiązującym po 1 maja 2004 r. jest niezgodny z prawem i w rezultacie nie znajduje zastosowania wobec skarżącego w zakresie ustalenia wysokości zwrotu kosztów corocznych podróży oraz po drugie, wniosek o odszkodowanie.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona.

Każda ze stron pokryje własne koszty.

____________

1 - Dz. U. C 131 z 3.6.2006, str. 53