Language of document : ECLI:EU:F:2007:215

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

zo 6. decembra 2007

Vec F‑40/06

Luigi Marcuccio

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Žiadosť o informáciu o osobných veciach zaslaných z miesta výkonu práce do miesta trvalého bydliska – Zastavenie konania – Zjavne nedôvodný návrh na náhradu škody“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou L. Marcuccio jednak navrhuje zrušenie implicitného rozhodnutia, ktorým sa zamieta jeho žiadosť o zaslanie kópie nákladného listu týkajúceho sa zaslania jeho osobných vecí z Angoly do Talianska a jednak priznanie náhrady škody

Rozhodnutie: Konanie o návrhoch na zrušenie sa zastavuje. Návrhy na náhradu škody sa zamietajú ako zjavne nedôvodné. Žalobca znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť všetky trovy konania Komisie.

Abstrakt

1.      Konanie – Žalobca, ktorému bolo vyhovené po podaní žaloby – Žaloba, ktorá sa stala bezpredmetnou – Zastavenie konania

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

2.      Úradníci – Mimozmluvná zodpovednosť inštitúcií – Podmienky – Nezákonnosť – Ujma – Príčinná súvislosť – Kumulatívne podmienky

1.      Keďže žalobca po podaní žaloby dosiahol v podstate všetko, čo od inštitúcie požadoval, jeho žaloba o neplatnosť proti implicitnému zamietnutiu jeho žiadosti sa stala bezpredmetnou a konanie sa zastavuje.

(pozri bod 26)

2.      Vznik zodpovednosti Spoločenstva vyžaduje splnenie niekoľkých podmienok týkajúcich sa protiprávnosti konania vytýkaného inštitúciám Spoločenstva, existencie škody a existencie príčinnej súvislosti medzi konaním inštitúcie a uplatňovanou ujmou. Nesplnenie čo i len jednej z týchto podmienok stačí na to, aby žaloba o náhradu škody bola zamietnutá v celom rozsahu bez toho, aby bolo potrebné skúmať ďalšie podmienky tejto zodpovednosti.

(pozri bod 44)

Odkaz na:

Súd prvého stupňa: 10. novembra 2004, Vonier/Komisia, T‑165/03, Zb. VS s. I‑A‑343, II‑1575, bod 78