Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Ordinario di Verona (Italija) 10. februarja 2016 – Livio Menini in Maria Antonia Rampanelli/Banco Popolare – Società Cooperativa

(Zadeva C-75/16)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Ordinario di Verona

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Livio Menini in Maria Antonia Rampanelli

Tožena stranka: Banco Popolare – Società Cooperativa

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 3(2) Direktive 2013/111 v delu, v katerem določa, da navedena direktiva ,ne posega v Direktivo 2008/52‘2 , razumeti tako, da ne posega v možnost za posamezne države članice, da predpišejo obvezno mediacijo samo za primere, ki ne spadajo na področje uporabe Direktive 2013/11, torej za primere iz člena 2(2) Direktive 2013/11, to so pogodbeni spori, izhajajoči iz pogodb, ki niso pogodbe o prodaji ali storitvah, in spori, ki ne zadevajo potrošnikov?

2.    Ali je treba člen 1[…] Direktive 2013/11 v delu, v katerem je potrošnikom zagotovljena možnost, da pred ustreznimi organi za alternativno reševanje sporov vložijo pritožbo proti prodajalcem ali ponudnikom, razlagati tako, da navedeni predpis nasprotuje nacionalnemu predpisu, ki v katerem od sporov iz člena 2(1) Direktive 2013/11 določa uporabo mediacije kot pogoj dopustnosti vložitve tožbe stranke, ki jo je mogoče opredeliti kot potrošnika, in vsekakor nacionalnemu predpisu, ki določa obvezno pomoč pri obrambi, ter s tem povezane stroške za potrošnika, ki sodeluje pri mediaciji, povezani s katerim od navedenih sporov, pa tudi možnost nesodelovanja pri mediaciji, samo če obstaja utemeljen razlog?

____________

1 Direktiva 2013/11/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o alternativnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (Direktiva o alternativnem reševanju potrošniških sporov) (UL L 165, str. 63).

2 Direktiva 2008/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah (UL L 136, str. 3).