Language of document :

Решение на Съда (първи състав) от 14 юни 2017 г. (преюдициално запитване от Tribunale Ordinario di Verona — Италия) — Livio Menini, Maria Antonia Rampanelli/Banco Popolare – Società Cooperativa

(Дело C-75/16)1

(Преюдициално запитване — Защита на потребителите — Процедури за алтернативно решаване на спорове (АРС) — Директива 2008/52/ЕО — Директива 2013/11/ЕС — Член 3, параграф 2 — Възражение, подадено от потребители в рамките на заповедно производство, образувано по заявление на кредитна институция — Право на достъп до правосъдие — Национално законодателство, което предвижда задължително използване на процедура по медиация — Задължение за съдействие от адвокат — Условие за допустимост на иска или жалбата по съдебен ред)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale Ordinario di Verona

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Livio Menini, Maria Antonia Rampanelli

Ответник: Banco Popolare – Società Cooperativa

Диспозитив

Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за АРС за потребители) трябва да се тълкува в смисъл, че допуска национална правна уредба като разглежданата в главното производство, която предвижда използването на процедура по медиация при споровете по член 2, параграф 1 от тази директива като условие за допустимост на съдебния иск или жалба във връзка с тези спорове, доколкото подобно изискване не възпрепятства страните да упражняват правото си на достъп до съдебната система.

Напротив, посочената директива трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба като разглежданата в главното производство, която предвижда, че в рамките на такава медиация потребителите трябва да получат съдействие от адвокат и че те могат да се оттеглят от процедура по медиация само ако докажат наличието на основателна причина в подкрепа на това решение.

____________

1 ОВ C 156, 2.5.2016 г.