Language of document :

Euroopa Kohtu (esimene koda) 14. juuni 2017. aasta otsus (Tribunale Ordinario di Verona eelotsusetaotlus - Itaalia) – Livio Menini, Maria Antonia Rampanelli versus Banco Popolare – Società Cooperativa

(kohtuasi C-75/16)1

(Eelotsusetaotlus – Tarbijakaitse – Vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlus – Direktiiv 2008/52/EÜ – Direktiiv 2013/11/EL – Artikli 3 lõige 2 – Tarbijate esitatud vastuväide krediidiasutuse algatatud maksekäsumenetluses – Õigus pöörduda kohtusse – Siseriiklikud õigusnormid, mis näevad ette kohustuse kasutada vahendusmenetlust – Kohustus kasutada juristi abi – Kohtusse esitatava hagi vastuvõetavus)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale Ordinario di Verona

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Livio Menini, Maria Antonia Rampanelli

Kostja: Banco Popolare – Società Cooperativa

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta direktiivi 2013/11/EL tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijate huve kaitsvate ettekirjutuste kohta), tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus niisugune siseriiklik õigusnorm nagu põhikohtuasjas, mis näeb selle direktiivi artikli 2 lõikes 1 viidatud vaidluste puhul ette vahendusmenetluse kasutamise kui samade vaidlustega seotud hagi vastuvõetavuse tingimuse, kui niisugune nõue ei takista pooltel teostada oma õigust pöörduda kohtusse.

Seevastu tuleb nimetatud direktiivi tõlgendada nii, et sellega on vastuolus niisugune siseriiklik õigusnorm nagu põhikohtuasjas, mis näeb ette, et niisuguse vahendusmenetluse raames peavad tarbijad kasutama juristi ning nad tohivad vahendusmenetlusest loobuda üksnes siis, kui nad toovad selle otsuse põhjendamiseks mõjuvad põhjused.

____________

1 ELT C 156, 2.5.2016.