Language of document :

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 czerwca 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Ordinario di Verona – Włochy) – Livio Menini, Maria Antonia Rampanelli / Banco Popolare – Società Cooperativa

(Sprawa C-75/16)1

[Odesłanie prejudycjalne – Ochrona konsumentów – Procedury alternatywnego rozstrzygania sporów (ADR) – Dyrektywa 2008/52/WE – Dyrektywa 2013/11/UE – Artykuł 3 ust. 2 – Sprzeciw wniesiony przez konsumentów w ramach postępowania w sprawie nakazu zapłaty wszczętego przez instytucję kredytową – Prawo dostępu do wymiaru sprawiedliwości – Ustawodawstwo krajowe przewidujące obowiązek skorzystania z postępowania mediacyjnego – Obowiązek korzystania z pomocy adwokata – Przesłanka dopuszczalności powództwa sądowego]

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Tribunale Ordinario di Verona

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Livio Menini, Maria Antonia Rampanelli

Strona pozwana: Banco Popolare – Società Cooperativa

Sentencja

Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywę w sprawie ADR w sporach konsumenckich) należy interpretować w ten sposób, że nie stoi ona na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, takiemu jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, które przewiduje skorzystanie z postępowania mediacyjnego w przypadku sporów, o których mowa w art. 2 ust. 1 dyrektywy tej dyrektywy, jako przesłankę dopuszczalności powództwa sądowego w tych samych sprawach, w zakresie, w jakim wymóg taki nie uniemożliwia stronom korzystania z ich prawa dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Natomiast wspomnianą dyrektywę należy interpretować w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, takiemu jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, które przewiduje, iż w trakcie takiej mediacji konsumenci powinni korzystać z pomocy adwokata i że mogą wycofać się z postępowania mediacyjnego, jedynie jeśli wykażą istnienie uzasadnionej przyczyny na poparcie tej decyzji.

____________

1 Dz.U. C 156 z 2.5.2016.