Language of document : ECLI:EU:C:2017:457

Lieta C75/16

Livio Menini
un
Maria Antonia Rampanelli

pret

Banco Popolare Società Cooperativa

(Tribunale Ordinario di Verona lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Patērētāju aizsardzība – Procedūras strīdu izšķiršanai ārpustiesas kārtībā (SAI) – Direktīva 2008/52/EK – Direktīva 2013/11/ES – 3. panta 2. punkts – Iebildums, ko patērētāji izteikuši kredītiestādes uzsāktā maksājuma rīkojuma procedūrā – Tiesības uz piekļuvi tiesu sistēmai – Valsts tiesību akti, kuros paredzēta obligāta mediācijas procesa izmantošana – Pienākums izmantot advokāta palīdzību – Prasības tiesā pieņemamības nosacījums

Kopsavilkums – Tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 14. jūnija spriedums

Patērētāju tiesību aizsardzība – Patērētāju tiesības – Procedūras strīdu izšķiršanai ārpustiesas kārtībā (SAI) – Direktīva 2013/11 – Valsts tiesību akti, kuros paredzēta obligāta mediācijas procesa izmantošana kā prasības tiesā pieņemamības nosacījums – Pieļaujamība – Nosacījums – Valsts tiesību akti, kuros mediācijas procesā ir paredzēts patērētāju pienākums izmantot advokāta palīdzību un iespēja izstāties no procesa tikai tad, ja tie pierāda, ka šim lēmumam ir pamatots iemesls – Nepieļaujamība

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/11 2. panta 1. punkts)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Direktīva 2013/11 par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (Direktīva par patērētāju SAI) ir jāinterpretē tādējādi, ka tā neaizliedz tādu valsts tiesisko regulējumu kā pamatlietā, kurā attiecībā uz šīs direktīvas 2. panta 1. punktā minētajiem strīdiem ir paredzēta mediācijas procedūras izmantošana kā priekšnoteikums prasības tiesā par šiem pašiem strīdiem pieņemamībai, ciktāl šāda prasība pusēm neliedz īstenot to tiesības uz piekļuvi tiesu sistēmai;

Taču šī direktīva ir jāinterpretē tādējādi, ka tā nepieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu kā pamatlietā, kurā paredzēts, ka šādā mediācijā patērētājiem ir jāizmanto advokāta palīdzība un ka tie var izstāties no mediācijas procedūras tikai tad, ja tie pierāda, ka šim lēmumam ir pamatots iemesls.

(skat. 71. punktu un rezolutīvo daļu)