Language of document : ECLI:EU:C:2017:457

Mål C75/16

Livio Menini
och
Maria Antonia Rampanelli

mot

Banco Popolare Società Cooperativa

(begäran om förhandsavgörande från Tribunale Ordinario di Verona)

”Begäran om förhandsavgörande – Konsumentskydd – Alternativa tvistlösningsförfaranden (ATF) – Direktiv 2008/52/EG – Direktiv 2013/11/EU – Artikel 3.2 – Konsumenter har gjort invändning i ett förfarande för betalningsföreläggande som inletts av ett kreditinstitut – Rätt till domstolsprövning – Nationell bestämmelse enligt vilken det är obligatoriskt att genomföra ett medlingsförfarande – Skyldighet att låta sig företrädas av en advokat – Villkor för att talan vid domstol ska upptas till prövning”

Sammanfattning – Domstolens dom (första avdelningen) av den 14 juni 2017

Konsumentskydd – Konsumenträtt – Alternativa tvistlösningsförfaranden (ATF) – Direktiv 2013/11 – Nationell bestämmelse enligt vilken det är obligatoriskt att genomföra ett medlingsförfarande för att kunna väcka talan – Tillåtet – Villkor – Nationell bestämmelse som föreskriver att konsumenter ska biträdas av en advokat under ett sådant medlingsförfarande och att konsumenter endast kan dra sig ut ett dylikt förfarande om han eller hon visar att det föreligger ett giltigt skäl därför – Otillåtet

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11, artikel 2.1)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (direktivet om alternativ tvistlösning) ska tolkas så, att det inte utgör hinder för nationella bestämmelser, såsom dem som är aktuella i det nationella målet, som föreskriver att ett medlingsförfarande ska ha genomförts i de tvister som avses i artikel 2.1 i direktivet såsom villkor för att kunna väcka talan avseende dessa tvister, under förutsättning att ett sådant krav inte hindrar parterna från att utöva sin rätt till domstolsprövning.

Nämnda direktiv måste däremot tolkas så, att det utgör hinder för nationella bestämmelser, såsom den som är aktuell i det nationella målet, som föreskriver att konsumenter ska biträdas av en advokat under ett sådant medlingsförfarande och att konsumenter endast kan dra sig ut ett dylikt förfarande om han eller hon visar att det föreligger ett giltigt skäl därför.

(se punkt 71 och domslutet)