Language of document :

Talan väckt den 28 juli 2006 - Vereecken mot kommissionen

(Mål F-86/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Marc Vereecken (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Rodrigues, A. Jaume och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

i första hand

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att avslå sökandens klagomål, angående tillsättningsmyndighetens beslut att inte skriva upp sökanden på listan över tjänstemän som befordrats till lönegrad A9 vid befordringsförfarandet för år 2005, vilket följde implicit av det administrativa meddelandet nr 85/2005 av den 23 november 2005, och angående sökandens karriärutvecklingsrapporter för åren 2003 och 2005,

förplikta tillsättningsmyndigheten att vidta de åtgärder som en ogiltigförklaring av de ifrågasatta besluten kräver, bland annat att placera sökanden i lönegrad A9 med retroaktiv verkan från och med den 1 mars 2005,

i andra hand

förplikta svaranden att sätta upp sökanden på listan över tjänstemän som kan befordras till lönegrad A9 vid nästa befordringsomgång,

förplikta svaranden att ersätta den skada sökanden har lidit till följd av att han inte befordrats till lönegrad A9 från och med den 1 mars 2005,

förplikta svaranden att ersätta den ideella skada sökanden har lidit till följd av att det inte upprättats betygsrapporter för honom för åren 1997-1999 och att betygsrapporterna för åren 1999-2001 och karriärutvecklingsrapporterna för åren 2003-2004 upprättats för sent, och

i vilket fall som helst

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden har åberopat tre grunder till stöd för sin talan, vilka är mycket likartade den första, den tredje och den fjärde grunden som åberopats i mål F-17/06,1 i vilket talan väckts av samma sökanden.

____________

1 - EGT C 96, 22.4.2006, s. 39.