Language of document : ECLI:EU:F:2007:77

UZNESENIE PREDSEDU SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU

z 8. mája 2007

Vec F‑84/06 AJ

Luigi Marcuccio

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Právna pomoc“

Predmet: Žiadosť L. Marcuccia o poskytnutie právnej pomoci podľa článku 94 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa primerane uplatniteľného na Súd pre verejnú službu na základe článku 3 ods. 4 rozhodnutia Rady 2004/752/ES, Euratom z 2. novembra 2004, ktorým sa zriaďuje Súd pre verejnú službu Európskej únie (Ú. v. EÚ L 333, s. 7) do nadobudnutia účinnosti rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu a ktorá bola predložená pred podaním žaloby na Súd prvého stupňa

Rozhodnutie: Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci sa zamieta.

Abstrakt

Konanie – Žiadosť o bezplatnú právnu pomoc – Podmienky poskytnutia

(Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 94 ods. 2 a článok 96 ods. 1; rozhodnutie Rady 2004/752, článok 3 ods. 4)