Language of document :

2. detsembril 2011 esitatud hagi – ZZ jt versus komisjon

(kohtuasi F-130/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: ZZ jt (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada enne komisjoni teenistusse tööleasumist omandatud pensioniõiguste ülekandmise otsused, mille alus on individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti (PMO) ümberarvutusel põhinev ettepanek.

Hageja nõuded

Tühistada otsused, millega tühistati ja asendati hagejate pensioniõiguste ülekandmise ettepanek personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 alusel hagejate esitatud taotluse raames, ning mis sisaldab 3. märtsil 2011 vastu võetud uute üldiste rakendussätete kohasel arvutusel põhinevat ettepanekut;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.