Language of document :

Жалба, подадена на 2 декември 2011 г. — ZZ/ЕИБ

(Дело F-128/11)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: L. Isola, avvocato)

Ответник: ЕИБ

Предмет на производството

На първо място отмяна на електронните писма и на решенията на ЕИБ относно откритото административно производство в рамките на оценката на изпълнението на задачите на жалбоподателя за 2010 година. На второ място отмяна на решението, с което председателят на ЕИБ отказва образуването на помирително производство на основание член 41 от Правилника за персонала. На трето място отмяна на доклада за атестиране на жалбоподателя за 2010 година, в частта, в която на изпълнението на задачите не е поставена оценка „изключително изпълнение на задачите“ или „много добро изпълнение на задачите“ и жалбоподателят не се предлага за повишение във функция D. На последно място ЕИБ да бъде осъдена да поправи имуществените и неимуществени вреди, които жалбоподателят счита, че е претърпял.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени електронното писмо от 4 юли 2011 г., с което „секретариатът“ на комитета по жалбите съобразно член 22 от Правилника за персонала и Записка до персонала StaffHR/P&O/2011-079/Ks от 25 март 2010 г. съобщава на жалбоподателя, че не е предал на „комитета“ копие от жалбата си срещу доклада за атестиране за 2010 г. и електронното писмо от 12 август 2011 г., с което същият „секретариат“ уведомява жалбоподателя, че комитетът по жалбите възнамерява да изслуша страните единствено по допустимостта на жалбата, както и на решението от 27 септември 2011 г., с което „комитетът“ отбелязва отказа на жалбоподателя,

да се отмени Записка до персонала HR/P&O/2011-079/Ks от 25 март 2011 г. и Записка CD/Pres/2011-35 от 6 септември 2011 г., с която като посочва, че тя е отменена с горепосочената записка до персонала председателят на ЕИБ отказва да образува помирително производство на основание член 41 от Правилника за персонала, поискано от жалбоподателя със записка от 2 август 2011 г. и с електронно писмо от 2 септември 2011 г.,

да се отменят насоките, въведени от дирекция „Човешки ресурси“ със Записка 698 RH/P&O/2010 0265 от 20 декември 2010 г. и съответно „Насоките за годишната оценка на персонала за 2010 година“, включително в частта (точка 12.1), в която се предвижда, че окончателната оценка трябва да се даде словом, но не се установяват критериите, към които трябва да се придържа оценител, за да се счита изпълнение на задълженията за „изключително, което надхвърля очакванията“ или „много добро“ или което „отговаря на всички очаквания“ нито пък което „отговаря на повечето очаквания, но в някои области се нуждае от подобрение “ или „не отговаря очакванията“.

да се отмени доклада за атестиране за 2010 година в неговата цялост, както в частта „оценка“, така и в частта, в която изпълнението на задълженията не е посочено като „изключително изпълнение на задълженията“ или „много добро изпълнение на задълженията“ и жалбоподателят не се предлага за повишение във функция D, както и в частта, в която се определят целите за 2011 година,

да се отменят всички свързани, последващи и предварителни актове, сред които безспорно повишенията, до които се отнася Записката за „процедурата по оценяване и повишение на персонала за 2010 година“ на директора на човешки ресурси от април 2011 година като се има предвид, че въз основа на дадената от висшестоящите на жалбоподателя оценка, която се оспорва в настоящото производство, ЕИБ не е взела предвид позицията на жалбоподателя в точка „Повишения от функция E към D“;

да се осъди ответника да поправи произтеклите от това имуществени и неимуществени вреди,

да се осъди ответника да заплати съдебните разноски.