Language of document :

Acțiune introdusă la 2 decembrie 2011 – ZZ/BEI

(Cauza F-128/11)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: L. Isola, avocat)

Pârâtă: BEI

Obiectul și descrierea litigiului

În primul rând, anularea mesajelor electronice și a deciziilor BEI referitoare la procedura administrativă din cadrul evaluării activității desfășurate de reclamant în cursul anului 2010. În al doilea rând, anularea deciziei prin care președintele BEI a refuzat să inițieze procedura de conciliere prevăzută la articolul 41 din Regulamentul personalului. În al treilea rând, anularea raportului de evaluare a reclamantului pentru anul 2010 în partea în care nu îi atribuie acestuia calificativul „exceptional performance” (performanță excepțională) sau calificativul „very good performance” (performanță foarte bună) și în partea în care nu îl propune pentru promovare la funcția D. În sfârșit, obligarea BEI la repararea prejudiciilor morale și materiale pe care reclamantul pretinde că le-a suferit.

Concluziile reclamantului

Anularea mesajului electronic din 4 iulie 2011, prin care „secretariatul” comitetului de recurs a comunicat reclamantului, în temeiul articolului 22 din Regulamentul personalului și al Note to StaffHR/P&O/2011-079/Ks din 25 martie 2010, că nu ar fi predat niciodată „comitetului” copia contestației sale împotriva raportului de evaluare pe anul 2010; anularea mesajului electronic din 12 august 2011 prin care același „secretariat” l-a informat pe reclamant că comitetul de recurs intenționa să asculte părțile numai cu privire la problema admisibilității contestației menționate și cu privire la decizia din 27 septembrie 2011, prin care „comitetul” a luat act de renunțarea reclamantului;

anularea Note to StaffHR/P&O/2011-079/Ks din 25 martie 2010 și a notei CD/Pres/2011-35 din 6 septembrie 2011 prin care președintele BEI a refuzat să inițieze procedura de conciliere prevăzută la articolul 41 din Regulamentul personalului, care i-a fost solicitată de reclamant prin nota din 2 august 2011 și prin mesajul electronic din 2 septembrie 2011, afirmând că această procedură ar fi fost revocată prin „Note to Staff....”menționată;

anularea instrucțiunilor emise de Direcția resurse umane prin nota 698 RH/P&O/2010-0265 din 20 decembrie 2010 și a „Guidelines to the 2010 annual staff appraisal exercise” (Instrucțiuni privind sesiunea de evaluare a personalului pe anul 2010) aferente, inclusiv în partea în care (punctul 12.1), deși prevăd că aprecierea finală trebuie să fie rezumată printr-un calificativ verbal, nu stabilesc criteriile de care trebuie să țină seama evaluatorul pentru a considera o activitate „exceptionnelle dépassant les attentes” (excepțională, depășind așteptările) sau „très bonne” (foarte bună) sau „répondant à toutes les attentes” (corespunzătoare tuturor așteptărilor), și nici pentru a o considera „répondant à la plupart des attentes avec toutefois des domaines nécessitant des améliorations” (corespunzătoare tuturor așteptărilor, existând, cu toate acestea, domenii care necesită o îmbunătățire) sau „ne répondant pas aux attentes” (necorespunzătoare așteptărilor);

anularea în totalitate a raportului de evaluare pe anul 2010, atât în partea referitoare la evaluare, cât și în partea în care nu rezumă evaluarea cu expresia „exceptional performance” sau „very good performance” și nu îl propune pe reclamant pentru promovare la funcția D, precum și în partea în care stabilește obiectivele pentru anul 2011;

anularea tuturor actelor conexe, subsecvente și de fundamentare, între care se regăsesc în orice caz promovările prevăzute în nota „2010 staff appraisal exercise, award of promotions and titles” (Sesiunea de evaluare pe anul 2010, acordarea promovărilor și a titlurilor) a directorului de resurse umane din luna aprilie 2011, având în vedere că, în lumina aprecierii exprimate de superiorii reclamantului, atacată în prezenta acțiune, BEI nu l-a luat în considerare pe reclamant la punctul „Promotions from Function E to D” (promovări de la funcția E la funcția D);

obligarea pârâtei la repararea prejudiciilor morale și materiale care rezultă din cele de mai sus;

obligarea BEI la plata cheltuielilor de judecată.