Language of document : ECLI:EU:F:2014:14

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(plénum)

12. února 2014

Věc F‑127/11

Gonzalo de Mendoza Asensi

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Otevřené výběrové řízení – Oznámení o výběrovém řízení EPSO/AD/177/10 – Nezařazení na seznam úspěšných uchazečů – Odůvodnění rozhodnutí výběrové komise – Sdělení tématu zkoušky – Stabilita výběrové komise“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se G. de Mendoza Asensi domáhá zejména zrušení rozhodnutí výběrové komise otevřeného výběrového řízení EPSO/AD/177/10 o nezařazení jeho jména na seznam úspěšných uchazečů uvedeného výběrového řízení.

Rozhodnutí:      Žaloba se zamítá. Gonzalo de Mendoza Asensi ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

Shrnutí

1.      Úředníci – Výběrové řízení – Způsoby a obsah zkoušek – Posuzovací pravomoc výběrové komise – Soudní přezkum – Meze

(Služební řád, příloha III)

2.      Úředníci – Výběrové řízení – Výběrová komise – Složení – Dostatečná stabilita pro zajištění soudržného vypracování posudků na uchazeče – Dosah

(Služební řád, článek 27 a příloha III, článek 3)

3.      Úředníci – Výběrové řízení – Výběrová komise – Složení – Úředníci přidělení k Evropskému úřadu pro výběr personálu (EPSO) – Přípustnost – Vliv EPSO na práci výběrové komise – Neexistence

(Služební řád, článek 30 a příloha III, článek 3)

1.      Výběrové komisi přísluší, aby striktně dohlížela na dodržování zásady rovného zacházení s uchazeči v průběhu výběrového řízení. Proto, ačkoliv má výběrová komise širokou posuzovací pravomoc, pokud jde o náležitosti a podrobný obsah zkoušek, přísluší nicméně unijnímu soudu provádět přezkum v rozsahu nezbytném k zajištění rovného zacházení s uchazeči a objektivity při výběru mezi těmito uchazeči uskutečněnému výběrovou komisí.

V této souvislosti přísluší rovněž orgánu oprávněnému ke jmenování, jakožto pořadateli výběrového řízení, jakož i výběrové komisi jednat tak, aby všichni uchazeči téhož výběrového řízení skládali, pokud jde o písemné zkoušky, tutéž zkoušku za stejných podmínek. Výběrové komisi tak přísluší zajistit, aby zkoušky měly citelně tutéž obtížnost pro všechny uchazeče.

S každým výběrovým řízením je přitom obecně a inherentně spjato riziko nerovného zacházení vzhledem k nutně omezenému počtu otázek, které mohou být během zkoušky ke stanovenému tématu položeny. Bylo tudíž připuštěno, aby porušení zásady rovného zacházení mohlo být konstatováno pouze tehdy, pokud výběrová komise při výběru zkoušek neomezila riziko nerovných příležitostí na riziko, které je obecně inherentní všem zkouškám.

Vzhledem k povinnostem příslušejícím výběrové komisi, musí být její rozhodnutí o nezapsání uchazeče na seznam úspěšných uchazečů zrušeno, ukáže-li se, že výběrové řízení bylo pořádáno způsobem, který s sebou nese vyšší riziko nerovného zacházení, než je riziko inherentní každému výběrovému řízení, aniž by dotčený uchazeč předložil důkaz o tom, že určití uchazeči byli skutečně zvýhodněni.

Tak tomu není v případě, pokud zkoušky výběrového řízení zahrnují případovou studii vyhotovenou v několika variantách, které byly koncipovány tak, aby při zachování stejné úrovně obtížnosti, obsahovaly dostatečně výrazné odlišnosti, aby uchazeči nemohli využít případné předchozí znalosti jiné varianty.

(viz body 43 až 46 a 48)

Odkazy:

Soudní dvůr: 27. října 1976, Prais v. Rada, 130/75, bod 13

Soud prvního stupně: 12. března 2008, Giannini v. Komise, T‑100/04, body 132 a 133

Soud pro veřejnou službu: 15. dubna 2010, Matos Martins v. Komise, F‑2/07, bod 171 a citovaná judikatura

2.      Povinnost přijímat úředníky s nejvyšší úrovní způsobilosti, výkonnosti a bezúhonnosti stanovená článkem 27 služebního řádu orgánům znamená, že orgán oprávněný ke jmenování a výběrová komise musí, každý při výkonu svých pravomocí, dbát na to, aby při výběrovém řízení byly dodrženy zásady rovného zacházení mezi uchazeči a objektivity hodnocení. Za tímto účelem je výběrová komise povinna zajistit soudržné uplatňování hodnotících kritérií vůči všem dotčeným uchazečům a přitom zajistit zejména stabilitu svého složení po celou dobu trvání zkoušek.

Nicméně nelze vyloučit, že pokud byli řádní členové výběrové komise z důvodu překážek na jejich straně nahrazeni pro zkoušky některých uchazečů náhradními členy, aby výběrová komise mohla svou práci dokončit v přiměřené lhůtě, může složení výběrové komise nicméně zůstat dostatečně stabilní, pokud výběrová komise zavede nutnou spolupráci pro zajištění soudržného použití hodnotících kritérií.

V témže smyslu opatření přijatá výběrovou komisí ke splnění povinnosti zajistit stabilitu svého složení, musí být případně posouzena vzhledem ke zvláštním znakům pořádaného přijímání pracovníků a k praktickým požadavkům souvisejícím s pořádáním výběrového řízení, ač se výběrová komise nemůže vyhnout povinnosti dodržet základní záruky rovného zacházení s uchazeči a objektivity mezi nimi provedeného výběru.

Nelze nicméně vyloučit, že vzhledem k pořádání zkoušek výběrového řízení a organizaci prací výběrové komise, pro účely zajištění srovnávací povahy posouzení výběrové komise postačí, že je její stabilita zajištěna pouze v určitých fázích výběrového řízení.

Navíc je třeba zohlednit systém výběru, ve kterém je stabilita výběrové komise zaručena pouze v určitých klíčových fázích řízení, ale ve kterém je rovné zacházení s uchazeči zaručeno totožností pracovních metod a použitím stejných kritérií pro posouzení výkonů uchazečů.

(viz body 64, 65, 67 až 69 a 73)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 25. května 2000, Elkaïm a Mazuel v. Komise, T‑173/99, bod 87; 24. září 2002, Girardot v. Komise, T‑92/01, body 24 až 26; 19. února 2004, Konstantopoulou v. Soudní dvůr, T‑19/03, bod 43; 5. dubna 2005, Christensen v. Komise, T‑336/02, bod 44; Giannini v. Komise, uvedený výše, body 208 až 216

Soud pro veřejnou službu: 29. září 2010, Honnefelder v. Komise, F‑41/08, bod 35

3.      Žádné ustanovení služebního řádu naproti tomu nezakazuje, aby členy výběrové komise byli úředníci přidělení k Evropskému úřadu pro výběr personálu (EPSO) specificky pro výkon činností členů výběrové komise.

Kromě toho z pouhé skutečnosti, že někteří členové výběrové komise byli úředníky přidělenými k EPSO k výkonu činností členů výběrové komise na omezenou dobu, nelze dovozovat, že by EPSO mělo prostřednictvím těchto úředníků vykonávat jakýkoli vliv na práce výběrové komise.

(viz body 83 a 84)