Language of document : ECLI:EU:F:2013:133

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO

(toinen jaosto)

19 päivänä syyskuuta 2013

Asia F‑83/08

Johan Gheysens

vastaan

Euroopan unionin neuvosto

Henkilöstö – Ylimääräinen sopimussuhteinen toimihenkilö – Palvelukseen ottamisen edellytykset – Tehtäväryhmä – Tehtävät ja niitä vastaavat tehtäväryhmät – Palvelussuhteen kesto

Aihe:      EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Johan Gheysens vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan päätöksen, jolla Euroopan unionin neuvoston työsopimusten tekemiseen toimivaltainen viranomainen määritti hänen palkkaluokakseen tehtäväryhmän III palkkaluokan 11 tason 1 ja rajasi hänen työsopimuksensa keston kahteen vuoteen.

Ratkaisu:      Euroopan unionin neuvoston päätös Johan Gheysensin palvelukseen ottamisesta kumotaan siltä osin kuin hänet sijoitetaan siinä tehtäväryhmään III. Kanne hylätään muilta osin.      Euroopan unionin neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan kolme neljäsosaa Johan Gheysensin oikeudenkäyntikuluista. Johan Gheysens vastaa neljäsosasta omia oikeudenkäyntikulujaan

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Palvelukseen ottaminen – Sellaisten tehtävien arviointi, jotka voivat kuulua eri tehtäväryhmiin – Työsopimusten tekemiseen toimivaltaisen viranomaisen harkintavalta – Tuomioistuinvalvonnan rajat

(Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 80 artiklan 2 kohta)

2.      Virkamiehet – Ylimääräiset toimihenkilöt ja sopimussuhteiset toimihenkilöt – Palvelukseen ottaminen – Sopimuksen tekeminen vakinaisen toimen väliaikaista hoitamista varten – Edellytykset

(Henkilöstösääntöjen 1 a artiklan 1 kohta; muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2–5 artikla, 51, 53 ja 88 artikla)

1.      Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 80 artiklan 1 kohdassa säädetään, että sopimussuhteiset toimihenkilöt jaetaan neljään tehtäväryhmään, jotka vastaavat heidän hoitamiaan tehtäviä. Kyseisen artiklan 2 kohdassa luetellaan tehtäväryhmiin kuuluvat tehtävät. Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 80 artiklan 2 kohdan merkinnät velvoittavat työsopimusten tekemiseen toimivaltaista viranomaista, mutta tässä säännöksessä on jätetty toimielimille laaja harkintavalta. Tämän harkintavallan rajaamiseksi kyseisten palvelussuhteen ehtojen 80 artiklan 3 kohdassa säädetään, että kukin toimielin päättää henkilöstösääntökomiteaa kuultuaan kuhunkin tehtävään sisältyvistä toimivaltuuksista. Kun otetaan huomioon unionin toimielinten, elinten ja laitosten laaja harkintavalta niiden arvioidessa tehtäviä, jotka saattavat kuulua palvelussuhteen ehtojen 80 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin eri tehtäväryhmiin, virkamiestuomioistuimen valvonnan, joka koskee näiden tehtävien jakoa näihin tehtäväryhmiin, on rajoituttava siihen, onko työsopimusten tekemiseen toimivaltainen viranomainen pysynyt kohtuullisissa rajoissa eikä ole käyttänyt harkintavaltaansa ilmeisen virheellisesti. Tässä yhteydessä sen osoittamiseksi, että hallinto on tehnyt ilmeisen arviointivirheen, joka on omiaan oikeuttamaan tämän arvioinnin perusteella tehdyn päätöksen kumoamisen, kantajan on esitettävä riittävät todisteet siitä, etteivät hallinnon esittämät arvioinnit ole uskottavia.

Tältä osin sen ratkaisemiseksi, onko työsopimusten tekemiseen toimivaltainen viranomainen tehnyt ilmeisen arviointivirheen sijoittaessaan toimihenkilön tiettyyn tehtäväryhmään, kun otetaan huomioon hänen hoitamansa tehtävät, on selvitettävä, kuuluivatko nämä tehtävät kyseiseen tehtäväryhmään. Koska sopimussuhteisen toimihenkilön palkkaluokka määritetään työsopimuksen tekohetkellä, on siinä tapauksessa, että sopimuksen tehnyt toimielin ei syystä tai toisesta ole antanut toimihenkilölle tiettyjä tehtäviä sopimuksen voimassaolon aikana, otettava huomioon kaikki ne tehtävät, joita hän sopimuksensa ehtojen mukaan hoitaa, eikä ainoastaan niitä tehtäviä, joita hän on hoitanut.

(ks. 29–31 ja 33–35 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑32/06, de la Cruz ym. v. OSHA, 4.10.2007, 64 kohta; asia F‑61/05, Dalmasso v. komissio, 24.4.2008, 53 kohta; asia F‑63/11, Macchia v. komissio, 13.6.2012, 49 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, valitus vireillä unionin yleisessä tuomioistuimessa, asia T‑368/12 P

2.      Henkilöstösääntöjen 1 a artiklan 1 kohdasta ja muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2–5 artiklasta yhdessä luettuina ilmenee, että toimielinten vakinaiset toimet täytetään lähtökohtaisesti virkamiehillä ja että toimihenkilöt voivat hoitaa näitä toimia siis vain poikkeuksellisesti. On siten todettava, että vaikka kyseisten palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan b ja d alakohdassa säädetään nimenomaisesti, että väliaikaiset toimihenkilöt voidaan palkata hoitamaan vakinaista tointa, tässä artiklassa täsmennetään myös, että tämä voi olla vain väliaikaista tai tilapäistä. Lisäksi palvelussuhteen ehtojen 3 artiklan b alakohdassa ja 3 b artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdassa säädetään, että hallinto voi palkata ylimääräisiä toimihenkilöitä ja ylimääräisiä sopimussuhteisia toimihenkilöitä korvaamaan tiettyjä virkamiehiä tai vakinaista tehtävää hoitavia väliaikaisia toimihenkilöitä sen jälkeen, kun se on tutkinut mahdollisuuden täyttää toimet toimielimen virkamiehillä. Yhtäältä muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 51 ja 53 artiklassa ja toisaalta niiden 88 artiklassa kuitenkin täsmennetään, että näiden toimihenkilöiden työsopimukset on tehtävä määräajaksi, ja samalla rajoitetaan sekä työsopimuksen uusimismahdollisuuksia että työsuhteen mahdollista tosiasiallista kestoa. Tämä tekee näiden toimihenkilöiden työsuhteesta epävarman, mikä vastaa sen tarkoitusta, joka on korvata tilapäisesti tehtäviensä hoitamisesta estynyt virkamies. Ainoastaan virkamies voi nimittäin hoitaa vakinaisesti talousarvion henkilöstötaulukkoon kuuluvaa tointa, joka ei ole luonteeltaan väliaikainen tai tilapäinen.

(ks. 61–64 kohta)

Viittaukset:

Unionin yleinen tuomioistuin: asia T‑325/09 P, Adjemian ym. v. komissio, (Adjemian II -tuomio), 21.9.2011, 78–80 kohta