Language of document :

Жалба, подадена на 22 септември 2008 г. - Locchi/Комисия

(Дело F-78/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Carlo Locchi (Besozzo, Италия) (представител: F. Parrat, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението да се изключи жалбоподателят от списъка на предварително подбраните длъжностни лица за процедурата по сертифициране за 2007 г., както и отмяна на Решение на Комисията C(2007)5694 от 20 ноември 2007 г. относно Общите разпоредби за изпълнението на член 45а от Правилника.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението да не се включи жалбоподателят в окончателния списък на предварително подбраните кандидати за процедурата по сертифициране за 2007 г., а оттук - и решението да не се включи жалбоподателят в списъка на предварително подбраните кандидати с най-висок резултат, както и в списъка на кандидатите, допуснати до процедурата по сертифициране,

да се отмени Решение на Комисията C(2007)5694 от 20 ноември 2007 г. относно Общите разпоредби за изпълнението на член 45а от Правилника,

доколкото е необходимо, да се отмени решението за отхвърляне на жалбата,

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________