Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 22 września 2008 r. - Locchi przeciwko Komisji

(Sprawa F-78/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Carlo Locchi (Besozzo, Włochy) (przedstawiciel: F. Parrat, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji wykluczającej skarżącego z listy urzędników zakwalifikowanych do procedury certyfikacji w postępowaniu w 2007 r. a także stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2007)5694 z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ogólnych przepisów wykonawczych art. 45a regulaminu pracowniczego.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji, w której skarżący został pominięty na ostatecznej liście kandydatów zakwalifikowanych do procedury certyfikacji w 2007 r. i w konsekwencji decyzji, w której skarżący został również pominięty na liście kandydatów zakwalifikowanych, którzy otrzymali największą liczbę punktów, a także na liście kandydatów dopuszczonych do procedury certyfikacji;

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2007)5694 z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ogólnych przepisów wykonawczych art. 45a regulaminu pracowniczego;

w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej zażalenie;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________