Language of document :

Sag anlagt den 13. oktober 2008 - Clarke, Papathanasiou og

Periañez-González mod KHIM

(Sag F-82/08)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøgere: Nicole Clarke (Alicante, Spanien), Elisavet Papathanasiou (Alicante, Spanien) og Mercedes Periañez-González (Bruxelles, Belgien) (ved Rechtsanwalt H. Tettenborn)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Dels annullation af den klausul i sagsøgernes kontrakter, der foreskriver en automatisk ophævelse af ansættelseskontrakterne, såfremt sagsøgerne ikke optages på reservelisten ved den første generelle udvælgelsesprøve for deres stilling. Dels fastslås det, at udvælgelsesprøve KHIM/AD/02/07 og KHIM/AST/02/07 ikke har nogen retsvirkning for sagsøgernes ansættelseskontrakter eller også annulleres disse udvælgelsesprøver. Derudover en påstand om erstatning.

Sagsøgernes påstande

Artikel 5 i sagsøgernes ansættelseskontrakter annulleres.

Det fastslås, at afholdelse af de udvælgelsesprøver, der den 12. december 2007 blev offentliggjort under sagsnummer KHIM/AD/02/07 og KHIM/AST/02/07 i EU-tidende C 300 A, ikke har nogen retsvirkning for sagsøgernes tjenesteforhold.

subsidiært, annullation af KHIM's afgørelser af 12. juli 2007 (vedrørende sagsøger 1, 2 og 3), der blev truffet via afvisningsproceduren efter tjenestemandsvedtægtens artikel 90, stk. 2, tredje og fjerde punktum, og af KHIM's afgørelse af 18. juli 2008 (vedrørende sagsøger 2).

subsidiært, annullation af KHIM's afslag af 7. marts 2008, meddelt den 10. marts 2008, på de ansøgninger, som sagsøgerne havde indgivet i medfør af tjenestemandsvedtægtens artikel 90, stk. 1.

for så vidt som

tilslutningen til ændring af de tidsubegrænsede ansættelseskontrakter, der var indgået med sagsøgerne, således at den i artikel 5 indeholdte klausul vedrørende kravet om en yderligere ekstern udvælgelsesprøve helt eller delvist eller subsidiært i det mindste for så vidt angår den første sætning bortfalder

erklæringen om, at de med sagsøgerne indgåede tidsubegrænsede ansættelseskontrakter fortsat består

erklæringen om, at sagsøgernes deltagelse i en almindelig udvælgelsesprøve ikke er påkrævet for fortsat at være beskæftiget ved KHIM som ansat med tidsubegrænset kontrakt

samt også den begærede subsidiære

erklæring om, at sagsøgernes deltagelse i den udvælgelsesprøver, der den 12. december 2007 blev offentliggjort under sagsnummer KHIM/AD/02/07 og KHIM/AST/02/07 i EU-tidende C 300 A, ikke er nødvendig for forsat være beskæftiget ved KHIM som ansat med tidsubegrænset kontrakt

herved blev afvist

KHIM's personaleafdelings erklæringer i skrivelserne til sagsøgerne af 19.12.2007, hvori KHIM forbinder offentliggørelsen i EU-tidende C 300 A af 12. december 2007 med klausulerne i de med sagsøgerne gældende ansættelseskontrakter

Subsidiært, annullation af de udvælgelsesprøver, der blev offentliggjort i EU-tidende C 300 A af 12. december 2007, for så vidt som sagsøgernes stilling herved blev vanskeliggjort

KHIM tilpligtes at betale sagsøgerne en passende erstatning efter Personalerettens skøn for den økonomiske og ikke-økonomisk skade, som de er blevet forvoldt ved de afgørelse, der skal annulleres som følge af ovenstående anbringender.

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) tilpligtes at betale sagens omkostninger

____________