Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 13 października 2008 r. - Clarke, Papathanasiou und Periañez-González przeciwko OHIM

(Sprawa F-82/08)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Nicole Clarke (Alicante, Hiszpania), Elisavet Papathanasiou (Alicante, Hiszpania) i Mercedes Periañez-González (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat H. Tettenborn)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego

Przedmiot i opis sporu

Z jednej strony stwierdzenie nieważności klauzuli figurującej w umowach o pracę zawartych ze skarżącymi, która przewiduje automatyczne rozwiązanie umowy w przypadku nieumieszczenia ich nazwisk na liście rezerwowej sporządzonej w wyniku pierwszego konkursu otwartego zorganizowanego na potrzeby zajmowanych przez nie stanowisk. Z drugiej strony stwierdzenie, że konkurs OHIM/AD/02/07 i OHIM/AST/02/07 nie wywołuje żadnych skutków w zakresie ich umów o pracę, lub unieważnienie tych konkursów. Ponadto zasądzenie od OHIM zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wraz z odsetkami.

Żądania strony skarżącej

Skarżące wnoszą do Sądu o:

stwierdzenie nieważności klauzuli figurującej w art. 5 umowy o pracę zawartej z każdą ze skarżących;

stwierdzenie, że ogłoszenia o konkursach OHIM/AD/02/07 i OHIM/AST/02/07, opublikowane w Dz.U. C 300A w dniu 12 grudnia 2007 r., nie wywołują skutków w zakresie stosunku pracy skarżących;

posiłkowo, uchylenie domyślnych decyzji odmownych OHIM z dnia 12 lipca 2008 r. (dotyczących skarżących 1, 2 i 3) wynikających z zastosowania art. 90 ust. 2 zdanie trzecie i czwarte regulaminu pracowniczego oraz decyzji z dnia 18 lipca 2008 r. (dotyczącej skarżącej 2);

posiłkowo, uchylenie decyzji odmownych OHIM z dnia 7 marca 2008 r., doręczonych w dniu 10 marca 2008 r., wydanych w odpowiedzi na wnioski skarżących przedłożone na podstawie art. 90 ust. 1 regulaminu pracowniczego, w części dotyczącej odmowy:

wydania zgody na zmianę zawartych ze skarżącymi umów o pracę na czas nieokreślony poprzez wykreślenie klauzuli figurującej w art. 5 tych umów, dotyczącej wymogu dodatkowego konkursu zewnętrznego, w całości lub, posiłkowo, wykreślenie z niej przynajmniej pierwszego zdania;

stwierdzenia dalszego obowiązywania umów o pracę na czas nieokreślony zawartych ze skarżącymi;

stwierdzenia, że udział skarżących w konkursie otwartym nie jest konieczny do celów dalszego zatrudnienia ich przez OHIM jako członków personelu tymczasowego korzystających z umowy o pracę na czas nieokreślony;

oraz stwierdzenia, o które wniesiono tytułem żądania posiłkowego, że udział skarżących w konkursach OHIM/AD/02/07 i OHIM/AST/02/07, które zostały opublikowane w Dz.U. C 300A w dniu 12 grudnia 2007 r., nie jest konieczny do celów dalszego zatrudnienia ich przez OHIM jako członków personelu tymczasowego korzystających z umowy o pracę na czas nieokreślony;

stwierdzenie, że oświadczenia działu kadr OHIM zawarte w skierowanych do skarżących pismach z dnia 19 grudnia 2007 r., w których OHIM powiązał konkursy opublikowane w Dz.U. C 300A w dniu 12 grudnia 2007 r. z klauzulami figurującymi w art. 5 umów o pracę zawartych ze skarżącymi są nieważne;

posiłkowo, unieważnienie konkursów opublikowanych w Dz.U. C 300A w dniu 12 grudnia 2007 r. w zakresie dotyczącym skarżących;

zasądzenie od OHIM zadośćuczynienia za doznaną przez skarżące w wyniku decyzji, których uchylenia się domagają, krzywdę w stosownej wysokości, określonej przez Sąd, wraz z odsetkami;

obciążenie Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) kosztami postępowania.

____________