Language of document :

Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 11 juni 2009 - Ketselidou mot kommissionen

(Mål F-81/08)1

(Personalmål - Tjänstemän - Talan - Dom från en gemenskapsdomstol - Ny väsentlig omständighet - Föreligger inte)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Zoe Ketselidou (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten S. A. Pappas)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: D. Martin och K. Herrmann)

Saken

Ogiltigförklaring av det tysta beslutet att avslå sökandens ansökan om omprövning av beslutet om fastställelse av antalet pensionsgrundande tjänsteår som ska beaktas vid överföring av de pensionsrättigheter som förvärvats i Grekland till gemenskapens pensionssystem.

Avgörande

Talan avvisas, eftersom den är uppenbart ogrundad.

Zoe Ketselidou ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - EUT C 313, 06.12.2008, s. 59.