Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 4 juni 2009 - Locchi / Commissie

(Zaak F-78/08)1

Procestaal: Frans

De president van de Derde kamer heeft na minnelijke regeling de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 301 van 22.11.2008, blz. 66..