Language of document :

Жалба, подадена на 20 юни 2012 г. — ZZ/ЕИБ

(Дело F-63/12)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: L. Isola, адвокат)

Ответник: Европейска инвестиционна банка

Предмет на производството

Отмяна на писмата, с които ответникът отказва да възстанови, вследствие на решението на Общия съд на Европейския съюз, отменящо частично решението на Съда на публичната служба, сумата от 6000 EUR платени от жалбоподателя на ответника като подлежащи на възстановяване съдебни разноски след решението на Съда на публичната служба, с което този съд се произнася по съдебните разноски.

Искания на жалбоподателя

Да се отменят писмата от 4 и 25 май 2012 г., доколкото ЕИБ отказва да възстанови на жалбоподателя сумата от 6000 EUR, която била поискала като съдебни разноски в рамките на предходно производство пред Съда на публичната служба;

да се осъди ЕИБ да възстанови незабавно посочената сума заедно с лихви и с компенсация за промените на валутните курсове считано от датата, на която жалбоподателят е извършил плащането, до окончателното възстановяване;

да се осъди ответника да поправи вредите, които е причинил на жалбоподателя;

да се осъди ЕИБ да заплати съдебните разноски.