Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 20. jūnijā – ZZ/EIB

(lieta F-63/12)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – L. Isola, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Investīciju Banka

Strīda priekšmets un apraksts

Lūgums atcelt vēstules, ar kurām pēc Eiropas Savienības Vispārējās tiesas sprieduma, ar kuru daļēji atcelts Civildienesta tiesas spriedums, atbildētāja atsakās atmaksāt EUR 6000, kurus prasītājs samaksāja atbildētājai kā atlīdzināmus izdevumus, pamatojoties uz Civildienesta tiesas spriedumu, kurā lemts par tiesāšanās izdevumiem

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2012. gada 4. un 25. maija vēstules daļā, kurā EIB atsakās prasītājam atlīdzināt summu EUR 6000 apmērā, kas kā tiesāšanās izdevumi tika prasīti iepriekšējā lietā Civildienesta tiesā;

piespriest EIB nekavējoties atlīdzināt minēto summu ar procentiem un monetāro svārstību kompensāciju sākot no veiktā maksājuma brīža līdz faktiskai atmaksai;

piespriest atbildētāju atlīdzināt prasītājam nodarīto kaitējumu;

piespriest EIB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.