Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2012 – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-65/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal i S. Orlandi)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o nieprzyznaniu skarżącemu dodatku rodzinnego na syna jego małżonki z poprzedniego małżeństwa.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności odmownej decyzji Komisji z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie wniosku skarżącego z dnia 20 lipca 2010 r. o wypłatę na dziecko jego małżonki dodatku rodzinnego oraz świadczeń pochodnych i zwrotu kosztów corocznej podróży;

w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej zażalenie skarżącego z dnia 13 marca 2012;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.