Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 5 november 2013 – De Nicola/EIB

(Zaak F-63/12)1

(Openbare dienst – Uitvoering van arrest – Kosten – Terugbetaling van kosten – Terugbetaling van bedrag dat aan invorderbare kosten is betaald na arrest houdende gedeeltelijke vernietiging van arrest waarbij verzoekende partij in die kosten is verwezen)

Procestaal: Italiaan

Partijen

Verzoekende partij: Carlo de Nicola (Strassen, Luxemburg) (vertegenwoordiger: L. Isola, advocaat)

Verwerende partij: Europese Investeringsbank (vertegenwoordigers: G. Nuvoli en F. Martin, gemachtigden, A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van de brieven waarbij de verwerende partij weigert om na het arrest van het Gerecht van de Europese Unie in zaak T-37/10 P, De Nicola/EIB, waarbij het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken in zaak F-55/08, De Nicola/EIB, gedeeltelijk is vernietigd, de 6 000 EUR terug te betalen die de verzoekende partij de verwerende partij na het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken in zaak F-55/08 DEP aan invorderbare kosten heeft betaald

Dictum

De besluiten van 4 en 25 mei 2012 van de Europese Investeringsbank worden nietig verklaard.

De Europese Investeringsbank wordt veroordeeld tot betaling aan De Nicola van het bedrag van 6 000 EUR, vermeerderd met vertragingsrente vanaf 29 april 2012. De rentevoet daarvan moet worden berekend op basis van het tarief dat de Europese Centrale Bank voor de betrokken periode voor de basisherfinancieringstransacties heeft vastgesteld, vermeerderd met twee punten.

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

De Europese Investeringsbank zal haar eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van De Nicola.

____________

1     PB C 311 du 13.10.2012, blz. 16.