Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 5. novembra 2013 – De Nicola/EIB

(vec F-63/12)1

(Verejná služba – Výkon rozsudku – Trovy konania – Náhrada trov konania – Vrátenie zaplatených trov konania, ktoré sa nahrádzajú na základe rozsudku, ktorým bol čiastočne zrušený rozsudok, v ktorom bol žalobca na náhradu týchto trov zaviazaný)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Carlo de Nicola (Strassen, Luxembursko) (v zastúpení: L. Isola, advokát)

Žalovaná: Európska investičná banka (v zastúpení: G. Nuvoli a F. Martin, splnomocnení zástupcovia, A. Dal Ferro, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie listov, ktorými žalovaná odmieta vrátiť – na základe rozsudku Všeobecného súdu Európskej únie vo veci T-37/10 P, De Nicola/EIB, ktorým sa čiastočne zrušuje rozsudok Súdu pre verejnú službu vo veci F-55/08, De Nicola/EIB, – nahraditeľné trovy konania vo výške 6 000 eur, ktoré žalobca zaplatil žalovanej na základe rozsudku Súdu pre verejnú službu F-55/08 DEP

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutia Európskej investičnej banky zo 4. a 25. mája 2012 sa zrušujú.

2.    Európska investičná banka je povinná zaplatiť C. de Nicolovi sumu vo výške 6 000 eur, zvýšenú o kompenzačné úroky od 29. apríla 2012. Sadzba kompenzačných úrokov sa musí vypočítať na základe úrokovej sadzby stanovenej Európskou centrálnou bankou pre hlavné refinančné operácie počas predmetného obdobia, zvýšenej o dva percentuálne body.

3.    V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

4.    Európska investičná banka znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli C. de Nicolovi.

____________

1 Ú. v. EÚ C 311, 13.10.2012, s. 16.