Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 5 november 2013 – De Nicola mot EIB

(mål F-63/12)(1 )

(Personalmål – Åtgärder för att följa en dom – Rättegångskostnader – Återbetalning av rättegångskostnader – Fråga om det belopp som betalats till täckande av ersättningsgilla rättegångskostnader ska återbetalas till följd av en dom varigenom den dom i vilken sökanden har förpliktats att ersätta rättegångskostnaderna delvis ogiltigförklarats)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Carlo de Nicola (Strassen, Luxemburg) (ombud: advokaten L. Isola)

Svarande: Europeiska investeringsbanken (ombud: G. Nuvoli och F. Martin samt advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av de skrivelser genom vilka svaranden beslutade att inte – till följd av domen från Europeiska unionens tribunal i mål T-37/10 P, De Nicola mot EIB om delvis ogiltigförklaring av personaldomstolens dom i mål F-55/08, De Nicola mot EIB – till sökanden återbetala det belopp på 6 000 euro som sökanden betalat till svaranden till täckande av ersättningsgilla kostnader enligt personaldomstolens beslut i mål F-55/08 DEP

Domslut

Europeiska investeringsbankens beslut av den 4 och den 25 maj 2012 ogiltigförklaras.

Europeiska investeringsbanken ska till Carlo de Nicola betala ett belopp på 6 000 euro jämte ränta från och med den 29 april 2012. Den räntesats som ska tillämpas ska beräknas på grundval av den av Europeiska centralbanken fastställda räntesatsen för huvudsakliga refinansieringstransaktioner som var tillämplig under den aktuella perioden, ökad med två procentenheter.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska investeringsbanken ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Carlo de Nicolas rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 311, 13.10.2012, s.16.