Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 11 februari 2014 – Armani / Commissie

(Zaak F-65/12)1

(Openbare dienst – Bezoldiging – Gezinstoelagen – Recht op toelage voor kind ten laste – Kind ten laste – Kind van verzoekers echtgenote)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Armani (Brussel, België) (vertegenwoordigers: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: D. Martin en V. Joris, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de Commissie om verzoeker ten behoeve van de zoon van zijn echtgenote, geboren uit een eerder huwelijk, geen gezinstoelage te geven

Dictum

Het besluit van de Europese Commissie van 17 augustus 2011 houdende weigering om Armani ten behoeve van het kind van zijn echtgenote een toelage voor een kind ten laste te geven wordt nietig verklaard.

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

De Europese Commissie zal haar eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van Armani.

____________

____________

1     PB C 243 van 11.8.2012, blz. 34.