Language of document : ECLI:EU:F:2013:111

BESLUT AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(tredje avdelningen)

den 2 juli 2013

Mål F‑64/12 DEP

Guillermo Martinez Erades

mot

Europeiska utrikestjänsten (EEAS)

”Personalmål – Förfarande – Fastställande av rättegångskostnader”

Saken:      Begäran om fastställande av ersättningsgilla rättegångskostnader enligt artikel 95 i rättegångsreglerna, enligt vilken Martinez Erades har väckt talan vid personaldomstolen med yrkande om fastställande av ersättning enligt artikel 92.1 i rättegångsreglerna.

Avgörande:      Martinez Erades ersättningsgilla rättegångskostnader vid Europeiska utrikestjänsten i mål F–64/12 uppgår till 5 700 euro, med eventuellt ökning av denna summa motsvarande mervärdesskatten. Var part ersätter sina rättegångskostnader inom ramen för ifrågavarande talan om ersättning för rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Domstolsförfarande – Rättegångskostnader – Fastställande – Ersättningsgilla kostnader – Begrepp – Nödvändiga kostnader för parterna – Styrkande av de kostnader för vilka ersättning begärs

[Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 91 b]

2.      Domstolsförfarande – Rättegångskostnader – Fastställande – Ersättningsgilla kostnader – Begrepp – Mervärdesskatt – Omfattas, när det är fråga om en icke skattskyldig person

[Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 91 b]

3.      Domstolsförfarande – Rättegångskostnader – Ersättningsgilla kostnader – Rättegångskostnader i förfarandet för att fastställa ersättningsgilla rättegångskostnader – Anledning saknas att döma i saken

(Personaldomstolens rättegångsregler, artiklarna 86 och 92)

1.      Enligt artikel 91 b i personaldomstolen rättegångsregler omfattar de ersättningsgilla kostnaderna endast utgifter för förfarandet vid personaldomstolen, och dessa måste ha varit nödvändiga i detta avseende.

Det ankommer på sökanden att styrka de kostnader för vilka ersättning begärs. Avdrag kan göras för den ersättning en advokat har åberopat i framställan och inlämnadet av ett återkallande av talan efter det att ett avtal har slutits mellan parterna och att advokaten har upprättat de handlingar och tjänster som är nödvändiga för talan vid personaldomstolen. Under dessa omständigheter kan personaldomstolen fastställa till vilket belopp de ersättningsgilla kostnaderna som advokaten begärt av en part ska ersättas av den part som förpliktas ersätta rättegångskostnaderna.

(se punkterna 16, 20 och 21)

Hänvisning till

Personaldomstolen: 10 november 2009, X mot parlamentet, F‑14/08 DEP, punkt 21; 8 november 2011, U mot parlamentet, F‑92/09 DEP, punkt 37, och ovannämnda praxis; 22 mars 2012, Brune mot kommissionen, F‑5/08 DEP, punkt 19

2.      En sökande som inte är skattskyldig för mervärdesskatt har inte rätt att återfå denna skatt som betalats på fakturorna från dennes advokat. Den mervärdesskatt som eventuellt betalats på arvodet som har bedömts vara nödvändiga utgör för honom kostnader som faller inom ramen för talen i enlighet med artikel 91 b i personaldomstolens rättegångsregler.

(se punkt 28)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 8 juli 2004, De Nicola mot revisionsrätten, T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP och T‑109/99 DEP, punkt 37

Personaldomstolen: 25 oktober 2012, Missir Mamachi di Lusignano mot kommissionen, F‑50/09 DEP, punkt 31

3.      I artikel 92 i rättegångsreglerna, beträffande förfarandet vid tvist om rättegångskostnader, föreskriver inte, såsom i artikel 86 i samma rättegångsregler, att beslut om rättegångskostnader ska meddelas i den slutliga domen eller i det beslut genom vilket förfarandet avslutas. Om det var så att personaldomstolen med stöd av artikel 92 i rättegångsreglerna, prövade de omtvistade rättegångskostnaderna som uppstått i en tidigare instans och beslutade särskilt om de nya rättegångskostnader som hade uppstått i den senare tvisten, skulle det nämligen vara möjligt, i förekommande fall, att senare väcka en ny talan mot fastställandet av de nya rättegångskostnaderna.

Det finns således ingen anledning att separat besluta om arvodena som uppkommit inom ramen för talan om fastställande av ersättning för rättegångskostnader vid personaldomstolen. Det ankommer dock på personaldomstolen att vid fastställandet av de ersättningsgilla kostnaderna beakta samtliga omständigheter i målet fram till den tidpunkt då beslutet om fastställande av rättegångskostnaderna fattas.

(se punkterna 33–35)

Hänvisning till

Personaldomstolen: 12 december 2012, Kerstens mot kommissionen, F‑12/10 DEP, punkt 49; ovannämnda dom U mot parlamentet, punkt 65