Language of document : ECLI:EU:F:2013:169

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO

(ensimmäinen jaosto)

5 päivänä marraskuuta 2013

Asia F‑63/12

Carlo De Nicola

vastaan

Euroopan investointipankki (EIP)

Henkilöstö – Tuomion täytäntöönpano – Oikeudenkäyntikulut – Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen – Korvattavina oikeudenkäyntikuluina maksetun summan palauttaminen tilanteessa, jossa kantajan näiden kulujen korvaamiseen velvoittava tuomio on osittain kumottu

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Carlo De Nicola vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan Euroopan investointipankin (EIP) päätöksen, jolla kieltäydyttiin palauttamasta hänelle oikeudenkäyntikuluja, jotka oli maksettu sellaisen virkamiestuomioistuimen tuomion perusteella, jonka unionin yleinen tuomioistuin myöhemmin kumosi.

Ratkaisu:      Euroopan investointipankin 4.5. ja 25.5.2012 tekemät päätökset kumotaan. Euroopan investointipankki velvoitetaan maksamaan Carlo De Nicolalle 6 000 euroa tälle summalle 29.4.2012 lukien laskettavine korkoineen. Korkokanta on laskettava Euroopan keskuspankin vahvistaman, kyseisellä ajanjaksolla sovelletun perusrahoitusoperaatioiden korkokannan mukaan lisättynä kahdella prosenttiyksiköllä. Kanne hylätään muilta osin. Euroopan investointipankki vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Carlo De Nicolan oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

Tuomioistuinmenettely – Oikeudenkäyntikulut – Korvattavina oikeudenkäyntikuluina maksetun summan palauttaminen tilanteessa, jossa kantajan näiden kulujen korvaamiseen velvoittava tuomio on osittain kumottu

(Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 115 artikla)

Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 115 artiklan mukaan tilanteessa, jossa unionin yleinen tuomioistuin kumoaa virkamiestuomioistuimen tuomion tai määräyksen ja palauttaa asian sille käsiteltäväksi, virkamiestuomioistuimen on ratkaisussaan, jolla asian käsittely päätetään, päätettävä oikeudenkäyntikuluista, jotka ovat aiheutuneet yhtäältä asian käsittelystä virkamiestuomioistuimessa ja toisaalta muutoksenhakuasian käsittelystä unionin yleisessä tuomioistuimessa.

Tästä määräyksestä käy ilmi, että unionin yleisen tuomioistuimen kumotessa osittainkin virkamiestuomioistuimen tuomion tai määräyksen, tämän kumoamisen vaikutuksesta kumoutuvat myös ne määräykset, joilla virkamiestuomioistuin on tässä tuomiossa tai määräyksessä päättänyt oikeudenkäyntikuluista.

Näissä olosuhteissa toimielimen on hyväksyttävä kantajan vaatimus siitä, että korvattavina oikeudenkuluina maksettu summa palautetaan hänelle.

(ks. 23, 24 ja 27 kohta)