Language of document : ECLI:EU:F:2013:169

PRESUDA SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(prvo vijeće)

5. studenoga 2013.

Predmet F‑63/12

Carlo De Nicola

protiv

Europske investicijske banke (EIB)

„Javna služba – Izvršenje presude – Troškovi – Naknada troškova – Naknada iznosa plaćenog na ime troškova čiju je naknadu moguće tražiti nastavno na presudu koja je djelomično ukinula presudu kojom je tužitelju naloženo snošenje tih troškova“

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a, primjenjivog na Ugovor o EZAE‑u na temelju njegova članka 106.a, kojom C. De Nicola zahtijeva poništenje odbijanja Europske investicijske banke (EIB) da mu nadoknadi troškove plaćene na temelju presude Službeničkog suda koja je nakon toga bila ukinuta presudom Općeg suda Europske unije.

Odluka:      Poništavaju se odluke Europske investicijske banke od 4. i 25. svibnja 2012. Nalaže se Europskoj investicijskoj banci plaćanje iznosa od 6000 eura C. De Nicoli, uvećanog za kompenzacijsku kamatu računajući od 29. travnja 2012. Stopu kompenzacijske kamate treba izračunati na temelju stope koju je utvrdila Europska središnja banka za glavne operacije refinanciranja, koja se primjenjuje na predmetno razdoblje, uvećanu za dva boda. U preostalom dijelu tužba se odbija. Europska investicijska banka snosi vlastite troškove i nalaže joj se snošenje troškova C. De Nicole.

Sažetak

Sudski postupak – Troškovi – Naknada iznosa plaćenog na ime troškova čiju je naknadu moguće tražiti nastavno na presudu koja je djelomično ukinula presudu kojom je tužitelju naloženo snošenje tih troškova

(Poslovnik Službeničkog suda, čl. 115.)

Temeljem članka 115. Poslovnika Službeničkog suda, kada Opći sud Europske unije ukine presudu ili rješenje Službeničkog suda i vrati mu predmet na ponovno suđenje, Službenički sud mora odlukom kojom se završava postupak odlučiti o troškovima koji se s jedne strane odnose na postupak pred Službeničkim sudom, a s druge na žalbeni postupak pred Općim sudom.

Takva odredba upućuje na to da ukidanje, premda djelomično, presude ili rješenja od strane Općeg suda dovodi do ukidanja odredaba kojima je Opći sud tom presudom ili rješenjem odlučio o troškovima.

U tim okolnostima na tijelu je da prihvati zahtjev tužitelja koji se odnosi na vraćanje iznosa plaćenog na temelju troškova čiju je naknadu moguće tražiti.

(t. 23., 24. i 27.)