Language of document : ECLI:EU:F:2014:13

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(първи състав)

11 февруари 2014 година

Дело F‑65/12

Enrico Maria Armani

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Възнаграждение — Семейни надбавки — Право да се получава надбавка за дете на издръжка — Дете на издръжка — Дете на съпругата на жалбоподателя“

Предмет:      Жалба на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от последния, с която г‑н Armani иска от Съда на публичната служба да отмени решението на Европейската комисия да не му признае правото на надбавка за дете на издръжка за детето на неговата съпруга

Решение:      Отменя решението от 17 август 2011 г., с което Европейската комисия отказва да признае на г‑н Armani правото на надбавки за дете на издръжка за детето на неговата съпруга. Отхвърля жалбата в останалата част. Европейската комисия понася направените от нея, както и от г‑н Armani съдебни разноски.

Резюме

Длъжностни лица — Възнаграждение — Семейни надбавки — Надбавка за дете на издръжка — Условия за предоставяне — Действителна издръжка — Понятие

(член 2, параграф 2 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица)

Понятието за действителна издръжка на детето, което се съдържа в член 2, параграф 2, първа алинея от приложение VII към Правилника, съответства на действителното покриване — изцяло или частично — на основните потребности на детето, по-специално във връзка с жилището, храната, облеклото, образованието, медицинските грижи и разноски.

Поради това, когато длъжностно лице действително покрива — изцяло или частично — основните потребности на детето на свой съпруг, следва да се приеме, че то действително издържа това дете, поради което то е на негова издръжка по смисъла на член 2, параграф 2, първа алинея от приложение VII към Правилника. Във връзка с това нито посочената разпоредба, нито която и да е друга разпоредба от Правилника изискват изрично правото на длъжностното лице да получава надбавка за дете на издръжка за детето на негов съпруг да зависи от условието посоченият съпруг да не е длъжностно лице или служител на Съюза. Подобно условие не може да се изведе и от систематиката на текстовете на Правилника.

(вж. точки 31, 32, 40 и 41)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 11 юли 2000 г., Skrzypek/Комисия, T‑134/99, точка 69; 10 октомври 2006 г., Arranz Benitez/Парламент, T‑87/04, точка 42