Language of document : ECLI:EU:F:2014:13

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ
(pierwsza izba)

z dnia 11 lutego 2014 r.

Sprawa F‑65/12

Enrico Maria Armani

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Wynagrodzenie – Dodatki rodzinne – Prawo do dodatku na dziecko pozostające na utrzymaniu – Dziecko pozostające na utrzymaniu – Dziecko małżonki skarżącego

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której E.M. Armani wnosi do Sądu o stwierdzenie nieważności odmownej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie uznania, że dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu przysługuje skarżącemu na dziecko jego małżonki.

Orzeczenie:      Stwierdza się nieważność decyzji z dnia 17 sierpnia 2011 r., na mocy której Komisja Europejska odmówiła E.M. Armaniemu prawa do dodatku na dziecko pozostające na utrzymaniu na dziecko jego małżonki. W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez E.M. Armaniego.

Streszczenie

Urzędnicy – Wynagrodzenie – Dodatki rodzinne – Dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu – Warunki przyznania – Rzeczywiste łożenie na utrzymanie – Pojęcie

(regulamin pracowniczy, załącznik VII, art. 2 ust. 2)

Pojęcie rzeczywistego łożenia na utrzymanie dziecka, zawarte w art. 2 ust. 2 akapit pierwszy załącznika VII do regulaminu pracowniczego, oznacza faktyczne pokrywanie wszystkich lub części podstawowych potrzeb dziecka, w szczególności w zakresie mieszkania, wyżywienia, odzieży, kształcenia, opieki zdrowotnej i kosztów leczenia.

Z związku z tym, jeżeli urzędnik pokrywa faktycznie wszystkie podstawowe potrzeby dziecka swojego współmałżonka lub ich część, należy uznać, że łoży on rzeczywiście na utrzymanie tego dziecka, a więc pozostaje ono na jego utrzymaniu w rozumieniu art. 2 ust. 2 akapit pierwszy załącznika VII do regulaminu pracowniczego. W tym względzie ani wskazany przepis, ani żaden inny przepis regulaminu pracowniczego nie uzależniają wyraźnie tego, by dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu urzędnik otrzymywał na dziecko współmałżonka, od warunku, by współmałżonek nie był urzędnikiem lub pracownikiem Unii. Nie można też wywodzić istnienia takiego warunku z systematyki regulaminu pracowniczego.

(zob. pkt 31, 32, 40, 41)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑134/99 Skrzypek przeciwko Komisji, 11 lipca 2000 r., pkt 69; sprawa T‑87/04 Arranz Benitez przeciwko Parlamentowi, 10 października 2006 r., pkt 42