Language of document : ECLI:EU:F:2014:178

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(трети състав)

2 юли 2014 година

Дело F‑62/12

Gian Andrea Bandieri

срещу

Европейска агенция за авиационна безопасност (EAAБ)

„Публична служба — Инцидентни искания в хода на производството — Възражение за недопустимост — Делегиране на правомощията, предоставени на органа, който има право да сключва договори за наемане на работа — Жалба срещу делегиращия орган — Липса на възможност ответникът да носи отговорност за обжалвания акт — Явна недопустимост“

Предмет:      Жалба на основание член 270 ДФЕС, с която г‑н Bandieri иска главно отмяна на предложението от 14 ноември 2011 г., с което Европейската комисия определя по негово искане броя на годините допълнителен осигурителен стаж по пенсионната схема на Съюза въз основа на прехвърляне на придобитите от него по италианската пенсионна схема пенсионни права

Решение:      Отхвърля жалбата като явно недопустима. Осъжда г‑н Bandieri да понесе собствените си разноски и да заплати направените от Европейската агенция за авиационна безопасност разноски.

Резюме

Искове и жалби на длъжностните лица — Качество на ответник — Европейска агенция за авиационна безопасност — Делегиране на правомощията, предоставени на органа, който има право да сключва договори за наемане на работа — Жалба срещу делегиращия орган — Недопустимост

(член 91а от Правилника за длъжностните лица)

Жалбите по въпроси, по които е бил приложен член 2, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица, се подават срещу институцията, която е оправомощила органа по назначаване.

При положение че Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) е делегирала на служба „Управление и плащания по индивидуални права“ (PMO) правата на орган по назначаването или на орган, който има право да сключва договори за наемане на работа, във връзка с прехвърлянето на пенсионни права на персонала на агенцията, подадена до ЕААБ жалба срещу решение в тази област, прието от PMO, е явно недопустима.

(вж. точки 19—21 и 25)

Позоваване на:

Съд на публичната служба — решение Hall/Комисия и ЕПК, F‑22/12, EU:F:2013:202, т. 25