Language of document : ECLI:EU:F:2014:178

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(trešā palāta)

2014. gada 2. jūlijā

Lieta F‑62/12

Gian Andrea Bandieri

pret

Eiropas Aviācijas drošības aģentūru (EASA)

Civildienests – Procesa jautājumi – Iebilde par nepieņemamību – Institūcijai, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, piešķirto pilnvaru deleģēšana – Prasība, kas celta pret deleģējošo iestādi – Tas, ka atbildētājs nav vainojams par apstrīdēto tiesību aktu – Acīmredzama nepieņemamība

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, ar kuru G. A. Bandieri galvenokārt lūdz atcelt 2011. gada 14. novembra ierosinājumu, ar ko Eiropas Komisija pēc viņa lūguma ir noteikusi priekšrocības par izdienas gadiem Savienības pensiju shēmā, kuras izriet no pensijas tiesību, ko viņš bija ieguvis Itālijas pensiju shēmā, pārskaitīšanas

Nolēmums      Prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu. G. A. Bandieri sedz savus un atlīdzina Eiropas Aviācijas drošības aģentūras tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Ierēdņu celta prasība – Atbildētāja statuss – Eiropas Aviācijas drošības aģentūra – Institūcijai, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, piešķirto pilnvaru deleģēšana – Prasība, kas celta pret deleģējošo iestādi – Nepieņemamība

(Civildienesta noteikumu 91.a pants)

Prasības jomās, kurām piemēro Civildienesta noteikumu 2. panta 2. punktu, tiek celtas pret iestādi, kurai ir pakļauta iecēlējinstitūcija, kurai deleģētas pilnvaras.

Tā kā Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) ir deleģējusi Individuālo tiesību pārvaldības un aprēķināšanas birojam (PMO) iecēlējinstitūcijas vai institūcijas, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, pilnvaras šīs aģentūras personāla pensijas tiesību pārskaitīšanas jomā, tad prasība, kas celta pret EASA saistībā ar lēmumu, ko šajā jomā pieņēmis PMO, ir acīmredzami nepieņemama.

(skat. 19.–21. un 25. punktu)

Atsauces

Civildienesta tiesa: spriedums Hall/Komisija un CEPOL, F‑22/12, EU:F:2013:202, 25. punkts.