Language of document :

Žaloba podaná dne 21. prosince 2017 – Evropská komise v. Polská republika

(Věc C-715/17)

Jednací jazyk: polština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: A. Stobiecka-Kuik, G. Wils, zmocněnci)

Žalovaná: Polská republika

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr

určil, že Polská republika tím, že v pravidelných intervalech, a alespoň každé tři měsíce, neoznámila odpovídající počet žadatelů, kteří mohou být počínaje 16. březnem 2016 rychle přemístěni na její území, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 5 odst. 2 rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523 a z čl. 5 odst. 2 rozhodnutí Rady (EU) 2015/1601, a v důsledku toho ani ostatní povinnosti týkající se relokace stanovené v čl. 5 odst. 4 až 11 obou výše uvedených rozhodnutí Rady,

uložil Polské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Dočasný systém relokace v mimořádných situacích byl zaveden dvěma rozhodnutími Rady přijatými v září roku 2015, a sice rozhodnutím Rady (EU) 2015/15231 a rozhodnutím Rady (EU) 2015/16012 , jimiž se členské státy zavázaly k relokaci osob s potřebou mezinárodních ochrany z Itálie a Řecka.

Rozhodnutí Rady zavazují členské státy k tomu, aby každé tři měsíce nabídly místa pro potřeby relokace v zájmu zajištění účinného a uspořádaného řízení o relokaci. Přestože takřka všechny ostatní členské státy podnikly kroky ke splnění odpovídajících povinností v souvislosti s relokací, neprovedlo Polsko žádnou relokaci a od prosince roku 2015 nenavrhlo řádné místo vhodné k relokaci.

Dne 16. června 2017 zahájila Komise s Polskem řízení o nesplnění povinnosti.

Vzhledem k tomu, že Komise považovala odpověď tohoto členského státu za neuspokojivou, rozhodla se postoupit do další fáze řízení o nesplnění povinnosti a dne 26. července 2017 zaslala Polské republice odůvodněné stanovisko.

Odpověď na odůvodněné stanovisko považovala Komise rovněž za neuspokojivou, a rozhodla se proto podat proti Polské republice k Soudnímu dvoru Evropské unie žalobu pro nesplnění jejích právních povinností v souvislosti s relokací.

____________

1 Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523 ze dne 14. září 2015, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka (Úř. věst. L 239, s. 146).

2 Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1601 ze dne 22. září 2015, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka (Úř. věst. L 248, S. 80).