Language of document :

21. detsembril 2017 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik

(kohtuasi C-715/17)

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Stobiecka-Kuik, G. Wils)

Kostja: Poola Vabariik

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Poola Vabariik ei ole regulaarselt, või vähemalt iga kolme kuu tagant teatanud nende taotlejate vastavat arvu, kelle saab alates 16. märtsist 2016 kiiresti tema riigi territooriumile ümber paigutada, siis on Poola Vabariik rikkunud nõukogu otsuse (EL) 2015/1523 artikli 5 lõikest 2 ja nõukogu otsuse (EL) 2015/1601 artikli 5 lõikest 2 tulenevaid kohustusi ning järelikult ümberpaigutamisega seotud ülejäänud kohustusi, mis on ette nähtud nimetatud otsuste artikli 5 lõigetes 4–11;

mõista kohtukulud välja Poola Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Erakorralistes olukordades ajutine ümberpaigutamise süsteem kehtestati nõukogu 2015. aasta septembris vastu võetud kahe otsusega, nimelt nõukogu otsusega (EL) 2015/15231 ja nõukogu otsusega (EL) 2015/16012 , millega liikmesriigid kohustusid rahvusvahelist kaitset vajavaid isikuid Itaaliast ja Kreekast ümber paigutama.

Nõukogu otsused kohustasid liikmesriike pakkuma iga kolme kuu tagant kohti võimalikuks ümberpaigutamiseks, et tagada tõhus ja korrakohane ümberpaigutamismenetlus. Kuigi peaaegu kõik ülejäänud liikmesriigid tegid toiminguid, et ümberpaigutamisega seotud vastavaid kohustusi täita, ei ole Poola ühtegi ümberpaigutamist korraldanud ja alates 2015. aasta detsembrist ühtegi ümberpaigutamiseks sobivat kohta välja pakkunud.

Komisjon alustas 16. juunil 2017 Poola suhtes liikmesriigi kohustuste rikkumise menetlust.

Kuna komisjoni selle liikmesriigi vastus ei rahuldanud, otsustas ta alustada liikmesriigi kohustuste rikkumise menetluse järgmist etappi, ja saatis Poola Vabariigile 26. juulil 2017 põhjendatud arvamuse.

Komisjon pidas ka põhjendatud arvamusele antud vastust puudulikuks ja ta otsustas seetõttu esitada Poola Vabariigi vastu seoses ümberpaigutamisega tema õiguslike kohustuste rikkumise tõttu hagi Euroopa Liidu Kohtule.

____________

1 Nõukogu 14. septembri 2015. aasta otsus (EL) 2015/1523, millega kehtestatakse rahvusvahelise kaitse valdkonnas ajutised meetmed Itaalia ja Kreeka toetamiseks (ELT L 239, 15.9.2015, lk 146).

2 Nõukogu 22. septembri 2015. aasta otsus (EL) 2015/1601, millega kehtestatakse rahvusvahelise kaitse valdkonnas ajutised meetmed Itaalia ja Kreeka toetamiseks (ELT L 248, 24.9.2015, lk 80).