Language of document :

Prasība, kas celta 2017. gada 21. decembrī – Eiropas Komisija/Polijas Republika

(Lieta C-715/17)

Tiesvedības valoda – poļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: A. Stobiecka-Kuik, G. Wils)

Atbildētāja: Polijas Republika

Prasītājas prasījumi

atzīt, ka, regulāri un vismaz ik pēc trim mēnešiem nenorādot, cik pieteikuma iesniedzēju pēc 2016. gada 16. marta var ātri pārcelt uz tās teritoriju, Polijas Republika nav izpildījusi Padomes Lēmuma (ES) 2015/1523 5. panta 2. punktā un Padomes Lēmuma (ES) 2015/1601 5. panta 2. punktā paredzētos pienākumus, un tādējādi arī citus pienākumus attiecībā uz šo abu minēto Padomes lēmumu 5. panta 4.–11. punktos paredzēto pārcelšanu;

piespriest Polijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pagaidu ārkārtas pārcelšanas programma tika pieņemta ar diviem 2015. gada septembrī pieņemtiem Padomes lēmumiem, proti, Padomes Lēmumu (ES) 2015/1523 1 un Padomes Lēmumu (ES) 2015/1601 2 , pamatojoties uz kuriem, dalībvalstis apņēmās no Itālijas un Grieķijas pārcelt personas, kurām nepieciešama starptautiska aizsardzība.

Ar Padomes lēmumiem dalībvalstīm ir uzlikts pienākums ik pēc trim mēnešiem piedāvāt vietas pārcelšanai, lai nodrošinātu ātru un strukturētu pārcelšanas procesu. Lai gan gandrīz visas pārējās valstis veica pasākumus, lai izpildītu savas saistības šajā jomā, Polijas Republika nav veikusi nevienu pārcelšanu un kopš 2015. gada decembra nav piedāvājusi pārcelšanai nekādas jaunas vietas.

2017. gada 16. jūnijā Komisija pret Polijas Republiku sāka pienākumu neizpildes procedūru.

Uzskatīdama, ka šīs dalībvalsts atbilde nav apmierinoša, Komisija nolēma pāriet pie nākamā pienākumu neizpildes procedūras posma un 2017. gada 26. jūlijā Polijas Republikai nosūtīja argumentētu atzinumu.

Uzskatīdama, ka arī atbilde uz argumentēto atzinumu nav apmierinoša, Eiropas Komisija nolēma Eiropas Savienības Tiesā celt prasību pret Polijas Republiku par juridisko pienākumu attiecībā uz pārcelšanu neizpildi.

____________

1 Padomes Lēmums (ES) 2015/1523 (2015. gada 14. septembris), ar ko nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā (OV 2015, L 239, 146. lpp).

2 Padomes Lēmums (ES) 2015/1601 (2015. gada 22. septembris), ar ko nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā (OV 2015, L 248, 80. lpp).