Language of document :

Acțiune introdusă la 21 decembrie 2017 – Comisia Europeană/Republica Polonă

(Cauza C-715/17)

Limba de procedură: polona

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: A. Stobiecka-Kuik și G. Wils, agenți)

Pârâtă: Republica Polonă

Concluziile reclamantei

constatarea faptului că, prin necomunicarea la intervale regulate, cel puțin o dată la trei luni, a unui număr adecvat de solicitanți care pot fi transferați rapid pe teritoriul său, de la 16 martie 2016, Republica Polonă și-a încălcat obligațiile care îi revin în temeiul articolului 5 alineatul (2) din Decizia (UE) 2015/1523 a Consiliului și în temeiul articolului 5 alineatul (2) din Decizia (UE) 2015/1601 a Consiliului, precum și, prin urmare, celelalte obligații referitoare la transfer prevăzute la articolul 5 alineatele (4)-(11) din cele două decizii ale Consiliului sus-menționate;

obligarea Republicii Polone la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Mecanismul provizoriu de transfer în situații de urgență a fost instituit prin intermediul a două decizii ale Consiliului adoptate în septembrie 2015, mai precis al Deciziei (UE) 2015/15231 și al Deciziei (UE) 2015/16012 , în temeiul cărora statele membre s-au angajat să transfere din Italia și din Grecia persoane care au nevoie de protecție internațională.

Deciziile Consiliului impun statelor membre obligația de a propune o dată la trei luni locuri disponibile pentru transfer, în scopul garantării funcționări în bune condiții și în mod ordonat a procedurii de transfer. Deși aproape toate celelalte statele membre au realizat demersurile necesare pentru a asigura respectarea angajamentelor lor în materie, inclusiv pentru transfer, Republica Polonă nu a efectuat niciun transfer, iar din luna decembrie 2015 nu a mai propus locuri noi în vederea transferului.

La 16 iunie 2017, Comisia a inițiat o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Republicii Polone.

Întrucât răspunsul Republicii Polone nu a fost considerat satisfăcător, Comisia a decis să treacă la etapa următoare a procedurii, și anume la emiterea unui aviz motivat la 26 iulie 2017.

Întrucât nici răspunsul la avizul motivat nu a fost considerat satisfăcător, Comisia a decis să introducă o acțiune împotriva Republicii Polone în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru neîndeplinirea obligațiilor sale juridice privind transferul.

____________

1 – Decizia (UE) 2015/1523 a Consiliului din 14 septembrie 2015 de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei (JO 2015, L 239, p. 146).

2 – Decizia (UE) 2015/1601 a Consiliului din 22 septembrie 2015 de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei (JO 2015, L 248, p. 80).